STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.03.H60-230609-0454 11/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 (Trễ hạn 1 giờ 53 phút) TẠ THỊ NGA Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở GTVT
2 000.00.03.H60-231116-0002 28/11/2023 01/12/2023 01/12/2023 (Trễ hạn 3 giờ 16 phút) VŨ CÔNG NGUYÊN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở GTVT