STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.02.H60-230207-0001 07/02/2023 16/02/2023 27/02/2023 (Trễ hạn 7 ngày 2 giờ 03 phút) LÝ VĂN HƯỞNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở GD và ĐT
2 000.00.02.H60-230411-0001 17/04/2023 20/04/2023 22/04/2023 (Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 37 phút) NGUYỄN THỊ HẰNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở GD và ĐT
3 000.00.02.H60-230320-0002 20/03/2023 10/04/2023 17/04/2023 (Trễ hạn 4 ngày 2 giờ 37 phút) NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở GD và ĐT
4 000.00.02.H60-230321-0002 21/03/2023 11/04/2023 18/04/2023 (Trễ hạn 5 ngày 0 giờ 15 phút) ĐỖ THÀNH ĐẠT Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở GD và ĐT