STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.23.26.H60-230511-0021 11/05/2023 18/05/2023 (Trễ hạn 16 ngày) ĐỖ ĐỨC HẢI Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
2 000.27.26.H60-230412-0001 12/04/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 4 ngày) ÂU THỊ TRANG Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
3 000.19.26.H60-230213-0001 13/02/2023 20/02/2023 (Trễ hạn 78 ngày) PHẠM VĂN HỢI Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
4 000.30.26.H60-230413-0002 13/04/2023 06/06/2023 (Trễ hạn 3 ngày) MAI THÙY LINH Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
5 000.25.26.H60-230516-0001 16/05/2023 23/05/2023 (Trễ hạn 13 ngày) DƯƠNG THỊ THANH Bộ phận một cửa UBND Thành Phố