STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.26.23.H60-231202-0001 04/12/2023 07/12/2023 (Trễ hạn 1 ngày) MA THỊ HỒNG HOÀI UBND xã Năng Khả Na Hang
2 000.26.23.H60-231206-0001 06/12/2023 07/12/2023 (Trễ hạn 1 ngày) NGUYỄN TRỌNG QUÝ UBND xã Năng Khả Na Hang
3 000.26.23.H60-231207-0001 07/12/2023 08/12/2023 Đúng hạn HOÀNG DUY THÁI UBND xã Năng Khả Na Hang