STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.29.25.H60-230202-0001 02/02/2023 09/02/2023 (Trễ hạn 332 ngày 5 giờ 09 phút) ĐÀO VĂN TRẦU UBND xã Kiến Thiết - Yên Sơn
2 000.51.25.H60-230612-0004 12/06/2023 19/06/2023 (Trễ hạn 241 ngày 4 giờ 57 phút) NGUYỄN THỊ THẮNG UBND xã Xuân Vân - Yên Sơn
3 000.51.25.H60-230612-0005 12/06/2023 19/06/2023 (Trễ hạn 241 ngày 4 giờ 47 phút) NGUYỄN THỊ THẮNG UBND xã Xuân Vân - Yên Sơn
4 000.51.25.H60-230612-0006 12/06/2023 19/06/2023 (Trễ hạn 241 ngày 4 giờ 36 phút) NGUYỄN THỊ THẮNG UBND xã Xuân Vân - Yên Sơn
5 000.34.25.H60-230912-0002 12/09/2023 19/09/2023 (Trễ hạn 175 ngày 2 giờ 21 phút) NGUYỄN THỊ THÀNH UBND Xã Mỹ Bằng - Yên Sơn
6 000.34.25.H60-230912-0004 12/09/2023 19/09/2023 (Trễ hạn 175 ngày 1 giờ 48 phút) LẠI VĂN THỨ UBND Xã Mỹ Bằng - Yên Sơn
7 000.51.25.H60-230419-0002 19/04/2023 26/04/2023 (Trễ hạn 278 ngày 5 giờ 40 phút) BÀN THỊ MAI UBND xã Xuân Vân - Yên Sơn
8 000.46.25.H60-230519-0002 19/05/2023 07/07/2023 (Trễ hạn 227 ngày) TÁI THỊ XƯƠNG UBND xã Trung Minh huyện Yên Sơn
9 000.23.25.H60-231026-0002 26/10/2023 02/11/2023 (Trễ hạn 143 ngày 4 giờ 02 phút) LÊ VĂN ĐIỀN UBND Xã Chiêu Yên huyện Yên Sơn
10 000.51.25.H60-230427-0004 27/04/2023 09/05/2023 (Trễ hạn 270 ngày 2 giờ 11 phút) NGUYỄN MẠNH TUYÊN UBND xã Xuân Vân - Yên Sơn
11 000.51.25.H60-230427-0005 27/04/2023 09/05/2023 (Trễ hạn 270 ngày 2 giờ 08 phút) NGUYỄN MẠNH TUYÊN UBND xã Xuân Vân - Yên Sơn