STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.29.25.H60-230202-0001 02/02/2023 09/02/2023 (Trễ hạn 85 ngày 5 giờ 09 phút) ĐÀO VĂN TRẦU UBND xã Kiến Thiết - Yên Sơn
2 000.51.25.H60-230419-0002 19/04/2023 26/04/2023 (Trễ hạn 31 ngày 5 giờ 40 phút) BÀN THỊ MAI UBND xã Xuân Vân - Yên Sơn
3 000.51.25.H60-230427-0004 27/04/2023 09/05/2023 (Trễ hạn 23 ngày 2 giờ 11 phút) NGUYỄN MẠNH TUYÊN UBND xã Xuân Vân - Yên Sơn
4 000.51.25.H60-230427-0005 27/04/2023 09/05/2023 (Trễ hạn 23 ngày 2 giờ 08 phút) NGUYỄN MẠNH TUYÊN UBND xã Xuân Vân - Yên Sơn