STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.16.H60-230509-0001 09/05/2023 30/05/2023 (Trễ hạn 3 ngày 6 giờ 29 phút) ĐINH THỊ TỰA Phòng nghiệp vụ Y - Dược
2 000.00.16.H60-230509-0002 09/05/2023 30/05/2023 (Trễ hạn 3 ngày 6 giờ 22 phút) PHẠM THỊ HOÀN Phòng nghiệp vụ Y - Dược
3 000.00.16.H60-230509-0003 09/05/2023 30/05/2023 (Trễ hạn 3 ngày 6 giờ 15 phút) HÀ VĂN KIỀU Phòng nghiệp vụ Y - Dược
4 000.00.16.H60-230509-0004 09/05/2023 30/05/2023 (Trễ hạn 3 ngày 5 giờ 29 phút) TRẦN ĐÌNH GIANG Phòng nghiệp vụ Y - Dược
5 000.00.16.H60-230509-0005 09/05/2023 30/05/2023 (Trễ hạn 3 ngày 5 giờ 22 phút) TRẦN QUỐC TOẢN Phòng nghiệp vụ Y - Dược
6 000.00.16.H60-230509-0006 09/05/2023 30/05/2023 (Trễ hạn 3 ngày 5 giờ 19 phút) CHÚC THỊ MAN Phòng nghiệp vụ Y - Dược
7 000.00.16.H60-230509-0007 09/05/2023 30/05/2023 (Trễ hạn 3 ngày 5 giờ 16 phút) NGUYỄN ÁI ƯỚC Phòng nghiệp vụ Y - Dược
8 000.00.16.H60-230509-0008 09/05/2023 30/05/2023 (Trễ hạn 3 ngày 5 giờ 10 phút) MẠC THỊ HIỆN Phòng nghiệp vụ Y - Dược
9 000.00.16.H60-230509-0009 09/05/2023 30/05/2023 (Trễ hạn 3 ngày 5 giờ 06 phút) HOÀNG VĂN MINH Phòng nghiệp vụ Y - Dược
10 000.00.16.H60-230509-0011 09/05/2023 30/05/2023 (Trễ hạn 3 ngày 3 giờ 05 phút) NGUYỄN THỊ TIỆM Phòng nghiệp vụ Y - Dược
11 000.00.16.H60-230509-0012 09/05/2023 30/05/2023 (Trễ hạn 3 ngày 2 giờ 47 phút) NGUYỄN NGỌC TỪ Phòng nghiệp vụ Y - Dược
12 000.00.16.H60-230509-0013 09/05/2023 30/05/2023 (Trễ hạn 3 ngày 2 giờ 29 phút) NÔNG KIM THỊNH Phòng nghiệp vụ Y - Dược
13 000.00.16.H60-230509-0014 09/05/2023 30/05/2023 (Trễ hạn 3 ngày 2 giờ 26 phút) LÊ VĂN CẢNH Phòng nghiệp vụ Y - Dược
14 000.00.16.H60-230509-0015 09/05/2023 30/05/2023 (Trễ hạn 3 ngày 2 giờ 23 phút) LÝ THỊ DUNG Phòng nghiệp vụ Y - Dược
15 000.00.16.H60-230509-0016 09/05/2023 30/05/2023 (Trễ hạn 3 ngày 2 giờ 17 phút) NGUYỄN MẠNH TUẤN Phòng nghiệp vụ Y - Dược
16 000.00.16.H60-230509-0017 09/05/2023 30/05/2023 (Trễ hạn 3 ngày 2 giờ 15 phút) HOÀNG THỊ HOA Phòng nghiệp vụ Y - Dược
17 000.00.16.H60-230509-0018 09/05/2023 30/05/2023 (Trễ hạn 3 ngày 2 giờ 12 phút) NGUYỄN THỊ KIM THANH Phòng nghiệp vụ Y - Dược
18 000.00.16.H60-230509-0019 09/05/2023 30/05/2023 (Trễ hạn 3 ngày 1 giờ 59 phút) VŨ DUY PHIÊN Phòng nghiệp vụ Y - Dược
19 000.00.16.H60-230509-0022 09/05/2023 30/05/2023 (Trễ hạn 3 ngày 1 giờ 22 phút) PHÙNG DUY NGHĨA Phòng nghiệp vụ Y - Dược
20 000.00.16.H60-230509-0023 09/05/2023 30/05/2023 (Trễ hạn 3 ngày 1 giờ 02 phút) TRẦN THỊ MINH Phòng nghiệp vụ Y - Dược
21 000.00.16.H60-230510-0002 10/05/2023 31/05/2023 (Trễ hạn 2 ngày 7 giờ 12 phút) THẨM PHONG THÁI Phòng nghiệp vụ Y - Dược
22 000.00.16.H60-230510-0003 10/05/2023 31/05/2023 (Trễ hạn 2 ngày 6 giờ 45 phút) NGUYỄN VĂN ĐIỆP Phòng nghiệp vụ Y - Dược
23 000.00.16.H60-230510-0004 10/05/2023 31/05/2023 (Trễ hạn 2 ngày 5 giờ 15 phút) TRẦN THỊ LIỄU Phòng nghiệp vụ Y - Dược
24 000.00.16.H60-230510-0005 10/05/2023 31/05/2023 (Trễ hạn 2 ngày 5 giờ 09 phút) TRẦN THỊ LÀNH Phòng nghiệp vụ Y - Dược
25 000.00.16.H60-230510-0006 10/05/2023 31/05/2023 (Trễ hạn 2 ngày 4 giờ 59 phút) TRẦN THỊ CHIẾN Phòng nghiệp vụ Y - Dược
26 000.00.16.H60-230510-0007 10/05/2023 31/05/2023 (Trễ hạn 2 ngày 4 giờ 55 phút) ĐẶNG THỊ PHỤNG Phòng nghiệp vụ Y - Dược
27 000.00.16.H60-230510-0008 10/05/2023 31/05/2023 (Trễ hạn 2 ngày 4 giờ 52 phút) HOÀNG VĂN NGUYÊN Phòng nghiệp vụ Y - Dược
28 000.00.16.H60-230510-0009 10/05/2023 31/05/2023 (Trễ hạn 2 ngày 3 giờ 10 phút) CHẨU THỊ XUÂN Phòng nghiệp vụ Y - Dược
29 000.00.16.H60-230510-0010 10/05/2023 31/05/2023 (Trễ hạn 2 ngày 2 giờ 50 phút) NGUYỄN THƯỢNG DU Phòng nghiệp vụ Y - Dược
30 000.00.16.H60-230510-0012 10/05/2023 31/05/2023 (Trễ hạn 2 ngày 0 giờ 44 phút) VŨ VĂN THỌ Phòng nghiệp vụ Y - Dược
31 000.00.16.H60-230511-0001 11/05/2023 01/06/2023 (Trễ hạn 1 ngày 6 giờ 51 phút) MA THỊ THÁNH Phòng nghiệp vụ Y - Dược
32 000.00.16.H60-230511-0002 11/05/2023 01/06/2023 (Trễ hạn 1 ngày 6 giờ 40 phút) HÀ THỊ LEN Phòng nghiệp vụ Y - Dược
33 000.00.16.H60-230511-0003 11/05/2023 01/06/2023 (Trễ hạn 1 ngày 6 giờ 21 phút) NGUYỄN NGỌC HINH Phòng nghiệp vụ Y - Dược
34 000.00.16.H60-230511-0005 11/05/2023 01/06/2023 (Trễ hạn 1 ngày 5 giờ 44 phút) VÕ VĂN THƯ Phòng nghiệp vụ Y - Dược
35 000.00.16.H60-230511-0006 11/05/2023 01/06/2023 (Trễ hạn 1 ngày 5 giờ 07 phút) LÊ THỊ THU HIỀN Phòng nghiệp vụ Y - Dược
36 000.00.16.H60-230511-0009 11/05/2023 01/06/2023 (Trễ hạn 1 ngày 4 giờ 24 phút) TRẦN THỊ LIỄU Phòng nghiệp vụ Y - Dược
37 000.00.16.H60-230511-0010 11/05/2023 01/06/2023 (Trễ hạn 1 ngày 4 giờ 04 phút) MÃ THỊ THỦY Phòng nghiệp vụ Y - Dược
38 000.00.16.H60-230511-0011 11/05/2023 01/06/2023 (Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 10 phút) ĐỖ VĂN KHÁNH Phòng nghiệp vụ Y - Dược
39 000.00.16.H60-230511-0012 11/05/2023 01/06/2023 (Trễ hạn 1 ngày 2 giờ 41 phút) PHẠM XUÂN ĐẶNG Phòng nghiệp vụ Y - Dược
40 000.00.16.H60-230511-0013 11/05/2023 01/06/2023 (Trễ hạn 1 ngày 2 giờ 31 phút) NGUYỄN THỊ HUỆ Phòng nghiệp vụ Y - Dược
41 000.00.16.H60-230511-0014 11/05/2023 01/06/2023 (Trễ hạn 1 ngày 0 giờ 50 phút) TRIỆU THỊ SƠN Phòng nghiệp vụ Y - Dược
42 000.00.16.H60-230511-0015 11/05/2023 01/06/2023 (Trễ hạn 1 ngày 0 giờ 44 phút) NGUYỄN ĐỨC MINH Phòng nghiệp vụ Y - Dược
43 000.00.16.H60-230511-0016 11/05/2023 01/06/2023 (Trễ hạn 1 ngày 0 giờ 42 phút) PHẠM THỊ NGUYỆT Phòng nghiệp vụ Y - Dược
44 000.00.16.H60-230512-0001 12/05/2023 02/06/2023 (Trễ hạn 6 giờ 57 phút) PHẠM THỊ XUÂN Phòng nghiệp vụ Y - Dược
45 000.00.16.H60-230512-0002 12/05/2023 02/06/2023 (Trễ hạn 6 giờ 11 phút) NGUYỄN THỊ LAN Phòng nghiệp vụ Y - Dược
46 000.00.16.H60-230512-0003 12/05/2023 02/06/2023 (Trễ hạn 5 giờ 54 phút) TRƯƠNG THỊ SƠN Phòng nghiệp vụ Y - Dược
47 000.00.16.H60-230512-0004 12/05/2023 02/06/2023 (Trễ hạn 5 giờ 47 phút) PHẠM THỊ LONG Phòng nghiệp vụ Y - Dược
48 000.00.16.H60-230512-0006 12/05/2023 02/06/2023 (Trễ hạn 5 giờ 27 phút) NGUYỄN PHI NHUẬN Phòng nghiệp vụ Y - Dược
49 000.00.16.H60-230512-0007 12/05/2023 02/06/2023 (Trễ hạn 5 giờ 08 phút) PHẠM THANH HOA Phòng nghiệp vụ Y - Dược
50 000.00.16.H60-230512-0008 12/05/2023 02/06/2023 (Trễ hạn 5 giờ 03 phút) TRẦN THỊ SỬU Phòng nghiệp vụ Y - Dược
51 000.00.16.H60-230512-0009 12/05/2023 02/06/2023 (Trễ hạn 5 giờ 01 phút) LƯƠNG THỊ LOAN Phòng nghiệp vụ Y - Dược
52 000.00.16.H60-230512-0010 12/05/2023 02/06/2023 (Trễ hạn 4 giờ 57 phút) ĐỖ THỊ DUNG Phòng nghiệp vụ Y - Dược
53 000.00.16.H60-230512-0011 12/05/2023 02/06/2023 (Trễ hạn 4 giờ 55 phút) ĐẶNG THỊ PHƯƠNG MAI Phòng nghiệp vụ Y - Dược
54 000.00.16.H60-230512-0012 12/05/2023 02/06/2023 (Trễ hạn 4 giờ 52 phút) TRIỆU VĂN HÀ Phòng nghiệp vụ Y - Dược
55 000.00.16.H60-230512-0013 12/05/2023 02/06/2023 (Trễ hạn 4 giờ 46 phút) SẦN TIẾN HÒA Phòng nghiệp vụ Y - Dược
56 000.00.16.H60-230512-0014 12/05/2023 02/06/2023 (Trễ hạn 4 giờ 37 phút) LA VĂN THANH Phòng nghiệp vụ Y - Dược
57 000.00.16.H60-230512-0015 12/05/2023 02/06/2023 (Trễ hạn 2 giờ 58 phút) LÝ THỊ ĐÁ Phòng nghiệp vụ Y - Dược
58 000.00.16.H60-230512-0016 12/05/2023 02/06/2023 (Trễ hạn 2 giờ 52 phút) NỊNH VĂN TUẤN TÚ Phòng nghiệp vụ Y - Dược
59 000.00.16.H60-230512-0017 12/05/2023 02/06/2023 (Trễ hạn 1 giờ 58 phút) SẦM MINH ĐỨC Phòng nghiệp vụ Y - Dược
60 000.00.16.H60-230512-0019 12/05/2023 02/06/2023 (Trễ hạn 1 giờ 21 phút) NGUYỄN THỊ LINH Phòng nghiệp vụ Y - Dược
61 000.00.16.H60-230512-0021 12/05/2023 02/06/2023 (Trễ hạn 1 giờ 07 phút) HỒ KIM LIÊN Phòng nghiệp vụ Y - Dược
62 000.00.16.H60-230512-0022 12/05/2023 02/06/2023 (Trễ hạn 1 giờ 04 phút) NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG Phòng nghiệp vụ Y - Dược
63 000.00.16.H60-230512-0023 12/05/2023 02/06/2023 (Trễ hạn 59 phút) DƯƠNG THỊ SÍA Phòng nghiệp vụ Y - Dược
64 000.00.16.H60-230512-0024 12/05/2023 02/06/2023 (Trễ hạn 55 phút) NGUYỄN ANH LUẬN Phòng nghiệp vụ Y - Dược