STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.11.H60-230215-0052 02/03/2023 08/09/2023 (Trễ hạn 15 ngày 3 giờ 08 phút) NGUYỄN MINH ĐỨC Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
2 000.00.11.H60-230327-0092 03/04/2023 11/09/2023 (Trễ hạn 14 ngày 0 giờ 15 phút) GIÁP VĂN THỤ Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
3 000.00.11.H60-230703-0021 03/07/2023 04/08/2023 (Trễ hạn 40 ngày 5 giờ 50 phút) TRẦN KHẮC TÚ Công chức UBND tỉnh
4 000.00.11.H60-230703-0115 03/07/2023 06/09/2023 (Trễ hạn 17 ngày 0 giờ 44 phút) TRẦN VĂN TRUNG Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
5 000.00.11.H60-230803-0107 03/08/2023 18/09/2023 (Trễ hạn 9 ngày) VƯƠNG THỊ VUI Lãnh đạo Sở TN và MT
6 000.00.11.H60-221221-0124 04/01/2023 11/09/2023 (Trễ hạn 14 ngày 2 giờ 45 phút) ĐOÀN VĂN IU Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
7 000.00.11.H60-230404-0076 04/04/2023 19/05/2023 (Trễ hạn 95 ngày) TRỊNH NHƯ QUỲNH Công chức UBND tỉnh
8 000.00.11.H60-230404-0079 04/04/2023 19/05/2023 (Trễ hạn 95 ngày) TRỊNH NHƯ QUỲNH Công chức UBND tỉnh
9 000.00.11.H60-230701-0033 04/07/2023 18/09/2023 (Trễ hạn 9 ngày 1 giờ 45 phút) LƯƠNG VĂN ĐÔNG Chi Cục thuế huyện Chiêm Hóa
10 000.00.11.H60-230105-0092 05/01/2023 09/02/2023 (Trễ hạn 165 ngày 0 giờ 40 phút) ĐỖ PHƯƠNG NAM Công chức UBND tỉnh
11 000.00.11.H60-230405-0003 05/04/2023 08/05/2023 (Trễ hạn 104 ngày 3 giờ 30 phút) NGUYỄN THỊ THU Công chức UBND tỉnh
12 000.00.11.H60-230505-0109 05/05/2023 14/09/2023 (Trễ hạn 11 ngày 1 giờ 32 phút) TRIỆU VĂN ĐOÀN, NỘP HS TRIỆU THỊ SỚM Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
13 000.00.11.H60-230605-0093 05/06/2023 08/09/2023 (Trễ hạn 15 ngày 0 giờ 27 phút) NÔNG QUỐC THƯƠNG Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
14 000.00.11.H60-230805-0017 05/08/2023 15/09/2023 (Trễ hạn 10 ngày) NGUYỄN VĂN THẮNG, 1 CỬA Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
15 000.00.11.H60-230805-0019 05/08/2023 15/09/2023 (Trễ hạn 10 ngày) NGUYỄN VĂN THẮNG, 1 CỬA Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
16 000.00.11.H60-230805-0029 05/08/2023 15/09/2023 (Trễ hạn 10 ngày) VŨ VĂN LƯỢNG, 1 CỬA Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
17 000.00.11.H60-230805-0030 05/08/2023 15/09/2023 (Trễ hạn 10 ngày) TRẦN THỊ HUẾ, 1 CỬA Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
18 000.00.11.H60-230805-0034 05/08/2023 15/09/2023 (Trễ hạn 10 ngày) TRẦN VĂN TẤN, ĐC NỘP Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
19 000.00.11.H60-230805-0037 05/08/2023 18/08/2023 (Trễ hạn 30 ngày) NGUYỄN VĂN CÔNG, ĐC NỘP Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
20 000.00.11.H60-230805-0042 05/08/2023 25/09/2023 (Trễ hạn 5 ngày) ĐẶNG THỊ HỒNG, ĐC NỘP Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
21 000.00.11.H60-230406-0011 06/04/2023 09/05/2023 (Trễ hạn 103 ngày 3 giờ 30 phút) HOÀNG TRẦN TRUNG Công chức UBND tỉnh
22 000.00.11.H60-230506-0024 06/05/2023 16/06/2023 (Trễ hạn 75 ngày) PHẠM THỊ HỒNG NHUNG Công chức UBND tỉnh
23 000.00.11.H60-230606-0117 06/06/2023 04/07/2023 (Trễ hạn 63 ngày 0 giờ 45 phút) NÔNG TRUNG HIẾU Công chức UBND tỉnh
24 000.00.11.H60-230830-0137 06/09/2023 20/09/2023 (Trễ hạn 7 ngày 3 giờ 30 phút) HỨA THÚY HÀ Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
25 000.00.11.H60-230830-0138 06/09/2023 20/09/2023 (Trễ hạn 7 ngày 3 giờ 30 phút) TRẦN XUÂN TRƯỜNG Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
26 000.00.11.H60-230107-0054 07/01/2023 10/02/2023 (Trễ hạn 164 ngày) PHẠM ĐÌNH HUỲNH Công chức UBND tỉnh
27 000.00.11.H60-230407-0023 07/04/2023 22/06/2023 (Trễ hạn 71 ngày 0 giờ 37 phút) ĐỖ THANH TRÀ Công chức UBND tỉnh
28 000.00.11.H60-230607-0004 07/06/2023 12/09/2023 (Trễ hạn 13 ngày 6 giờ 53 phút) LÂM VĂN HỘI Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
29 000.00.11.H60-230607-0127 07/06/2023 17/07/2023 (Trễ hạn 54 ngày) TRẦN THỊ HẰNG, NỘP HS HOÀNG NGỌC ÁNH Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
30 000.00.11.H60-230607-0138 07/06/2023 16/08/2023 (Trễ hạn 32 ngày) NGUYỄN HOÀI THANH Công chức UBND tỉnh
31 000.00.11.H60-230707-0025 07/07/2023 04/08/2023 (Trễ hạn 40 ngày 6 giờ 08 phút) NGUYỄN HỮU HOÀNG Công chức UBND tỉnh
32 000.00.11.H60-230707-0074 07/07/2023 21/07/2023 (Trễ hạn 50 ngày 3 giờ 14 phút) HOÀNG THỊ SINH Chi nhánh VPĐK đất đai Thành Phố
33 000.00.11.H60-230711-0051 07/08/2023 06/09/2023 (Trễ hạn 17 ngày 5 giờ 53 phút) NGUYỄN VIẾT XUÂN Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
34 000.00.11.H60-230508-0005 08/05/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 84 ngày 3 giờ 30 phút) PHẠM QUANG HUY Công chức UBND tỉnh
35 000.00.11.H60-230524-0049 08/06/2023 18/09/2023 (Trễ hạn 9 ngày 0 giờ 36 phút) TRẦN CHÍ LINH Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
36 000.00.11.H60-230515-0016 08/06/2023 11/09/2023 (Trễ hạn 14 ngày 4 giờ 30 phút) BÙI HỮU KHUÊ Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
37 000.00.11.H60-230704-0130 08/08/2023 19/09/2023 (Trễ hạn 8 ngày) NGUYỄN VĂN DOANH Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
38 000.00.11.H60-230704-0131 08/08/2023 19/09/2023 (Trễ hạn 8 ngày) NGUYỄN THỊ AN Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
39 000.00.11.H60-230908-0131 08/09/2023 22/09/2023 (Trễ hạn 5 ngày 1 giờ 53 phút) ĐỖ ĐỨC DUY, 1 CỬA Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
40 000.00.11.H60-230609-0039 09/06/2023 11/09/2023 (Trễ hạn 14 ngày 1 giờ 28 phút) NGUYỄN ĐỨC THÔNG Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
41 000.00.11.H60-230809-0036 09/08/2023 20/09/2023 (Trễ hạn 7 ngày) TRẦN NGỌC BÌNH, 1 CƯA Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
42 000.00.11.H60-230704-0133 09/08/2023 20/09/2023 (Trễ hạn 7 ngày) BÙI LÊ TUYẾN Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
43 000.00.11.H60-230704-0134 09/08/2023 20/09/2023 (Trễ hạn 7 ngày) BÙI LÊ TUYẾN Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
44 000.00.11.H60-230701-0024 09/08/2023 20/09/2023 (Trễ hạn 7 ngày) PHẠM VĂN MINH Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
45 000.00.11.H60-230809-0117 09/08/2023 20/09/2023 (Trễ hạn 7 ngày) MA VĂN VĂN XUÂN, NỘP HS MA HÙNG CƯỜNG Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
46 000.00.11.H60-230703-0134 09/08/2023 20/09/2023 (Trễ hạn 7 ngày) PHẠM THỊ THU HẰNG Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
47 000.00.11.H60-230909-0006 09/09/2023 22/09/2023 (Trễ hạn 5 ngày) NGUYỄN QUANG THỌ, NỘP HS NGUYỄN THỊ THÚY Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
48 000.00.11.H60-230909-0024 09/09/2023 22/09/2023 (Trễ hạn 5 ngày) NGUYỄN XUÂN QUỲNH, ĐC Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
49 000.00.11.H60-230814-0035 09/09/2023 22/09/2023 (Trễ hạn 5 ngày) NGUYỄN THỊ VÂN Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
50 000.00.11.H60-230110-0055 10/01/2023 14/02/2023 (Trễ hạn 162 ngày 3 giờ 30 phút) ĐẶNG THỊ XUÂN Công chức UBND tỉnh
51 000.00.11.H60-230404-0155 10/04/2023 11/09/2023 (Trễ hạn 14 ngày 2 giờ 22 phút) ĐẶNG VĂN MIẾN Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
52 000.00.11.H60-230404-0140 10/04/2023 11/09/2023 (Trễ hạn 14 ngày 2 giờ 21 phút) ĐẶNG VĂN MIẾN Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
53 000.00.11.H60-230404-0127 10/04/2023 11/09/2023 (Trễ hạn 14 ngày 2 giờ 12 phút) ĐẶNG VĂN MẾN Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
54 000.00.11.H60-230510-0061 10/05/2023 23/06/2023 (Trễ hạn 70 ngày 3 giờ 41 phút) BÀN VĂN GIÁP Công chức UBND tỉnh
55 000.00.11.H60-230510-0081 10/05/2023 12/09/2023 (Trễ hạn 13 ngày 6 giờ 52 phút) TRỊNH CÔNG TRỨ Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
56 000.00.11.H60-230531-0013 10/06/2023 15/09/2023 (Trễ hạn 10 ngày 4 giờ 23 phút) DƯƠNG THỊ TÁM Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
57 000.00.11.H60-230531-0012 10/06/2023 15/09/2023 (Trễ hạn 10 ngày 4 giờ 23 phút) DƯƠNG THỊ TÁM Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
58 000.00.11.H60-230710-0068 10/07/2023 07/08/2023 (Trễ hạn 39 ngày 3 giờ 00 phút) BÙI ĐĂNG HUYỀN Công chức UBND tỉnh
59 000.00.11.H60-230710-0074 10/07/2023 17/08/2023 (Trễ hạn 31 ngày) NGUYỄN THỊ LUÔNG, NỘP HS NGUYỄN QUỐC CƯỜNG Lãnh đạo UBND huyện Sơn Dương
60 000.00.11.H60-230810-0014 10/08/2023 24/08/2023 (Trễ hạn 26 ngày 6 giờ 33 phút) HÁN VĂN HẢI, 1 CỬA Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
61 000.00.11.H60-230810-0135 10/08/2023 11/09/2023 (Trễ hạn 14 ngày 5 giờ 46 phút) LƯU ĐỨC THƯỢNG Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
62 000.00.11.H60-230509-0046 11/05/2023 13/09/2023 (Trễ hạn 12 ngày 5 giờ 27 phút) NGUYỄN ĐĂNG TRINH Cơ quan TNMT huyện Lâm Bình
63 000.00.11.H60-230509-0139 11/05/2023 13/09/2023 (Trễ hạn 12 ngày 5 giờ 27 phút) QUAN MẠNH TUẤN Cơ quan TNMT huyện Lâm Bình
64 000.00.11.H60-230511-0005 11/05/2023 13/09/2023 (Trễ hạn 12 ngày 5 giờ 28 phút) LÊ HỮU GIỚI Cơ quan TNMT huyện Lâm Bình
65 000.00.11.H60-230511-0006 11/05/2023 13/09/2023 (Trễ hạn 12 ngày 5 giờ 28 phút) LÊ HỮU GIỚI Cơ quan TNMT huyện Lâm Bình
66 000.00.11.H60-230511-0008 11/05/2023 13/09/2023 (Trễ hạn 12 ngày 5 giờ 28 phút) LÊ HỮU GIỚI Cơ quan TNMT huyện Lâm Bình
67 000.00.11.H60-230511-0009 11/05/2023 13/09/2023 (Trễ hạn 12 ngày 5 giờ 27 phút) LÊ HỮU GIỚI Cơ quan TNMT huyện Lâm Bình
68 000.00.11.H60-230511-0012 11/05/2023 13/09/2023 (Trễ hạn 12 ngày 5 giờ 26 phút) NGUYỄN HỒNG HÀ Cơ quan TNMT huyện Lâm Bình
69 000.00.11.H60-230511-0023 11/05/2023 13/09/2023 (Trễ hạn 12 ngày 5 giờ 25 phút) VŨ VĂN TIẾN Cơ quan TNMT huyện Lâm Bình
70 000.00.11.H60-230711-0118 11/07/2023 19/09/2023 (Trễ hạn 8 ngày 1 giờ 41 phút) ĐÀO VƯƠNG CÔNG Chi nhánh VPĐK đất đai Thành Phố
71 000.00.11.H60-230711-0142 11/07/2023 25/07/2023 (Trễ hạn 48 ngày 0 giờ 24 phút) PHẠM VĂN CAO, NỘP HS ĐC Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
72 000.00.11.H60-230811-0094 11/08/2023 22/09/2023 (Trễ hạn 5 ngày) MAI HẢI KHÉO, NỘP HS ĐINH THỊ BẢO QUỲNH Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
73 000.00.11.H60-230905-0027 11/09/2023 25/09/2023 (Trễ hạn 4 ngày 5 giờ 59 phút) NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
74 000.00.11.H60-230404-0038 12/04/2023 27/09/2023 (Trễ hạn 2 ngày 5 giờ 46 phút) QUYỀN ĐÌNH DOÀNH Cơ quan TNMT huyện Lâm Bình
75 000.00.11.H60-230612-0068 12/06/2023 21/08/2023 (Trễ hạn 29 ngày) KIM TRƯỜNG GIANG Công chức UBND tỉnh
76 000.00.11.H60-230712-0020 12/07/2023 05/09/2023 (Trễ hạn 18 ngày 6 giờ 32 phút) BÙI NGHỊ Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
77 000.00.11.H60-230812-0054 12/08/2023 22/09/2023 (Trễ hạn 5 ngày) HUỲNH THỊ HƯƠNG, NỘP HS NGUYỄN KIỀU NAM Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
78 000.00.11.H60-230812-0055 12/08/2023 22/09/2023 (Trễ hạn 5 ngày) NGUYỄN KHẮC KHÔI, NỘP HS NGUYỄN KIỀU NAM Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
79 000.00.11.H60-230812-0057 12/08/2023 25/08/2023 (Trễ hạn 25 ngày) NGUYỄN VĂN TRÌNH, NỘP HS NGUYỄN KIỀU NAM Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
80 000.00.11.H60-230812-0062 12/08/2023 22/09/2023 (Trễ hạn 5 ngày) PHẠM THỊ BÍCH KIỀU, ĐC NỘP Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
81 000.00.11.H60-230812-0070 12/08/2023 22/09/2023 (Trễ hạn 5 ngày) ĐÀM THỊ LỢI, NỘP HS ĐÀM THỊ THÚY TOAN Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
82 000.00.11.H60-230812-0073 12/08/2023 22/09/2023 (Trễ hạn 5 ngày) ĐÀM THỊ THÚY TOAN, 1 CỬA Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
83 000.00.11.H60-230812-0076 12/08/2023 22/09/2023 (Trễ hạn 5 ngày) ĐÀM THỊ THÚY TOAN, 1 CỬA Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
84 000.00.11.H60-230912-0075 12/09/2023 26/09/2023 (Trễ hạn 3 ngày 3 giờ 03 phút) PHAN THỊ HỌC Chi nhánh VPĐK đất đai Thành Phố
85 000.00.11.H60-230912-0081 12/09/2023 26/09/2023 (Trễ hạn 3 ngày 2 giờ 40 phút) ĐỖ DUY TÂM, NỘP HS NGUYỄN KIÊN CƯỜNG Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
86 000.00.11.H60-230912-0118 12/09/2023 26/09/2023 (Trễ hạn 3 ngày 1 giờ 11 phút) LỤC VĂN QUYẾT, 1 CỬA Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
87 000.00.11.H60-230413-0088 13/04/2023 30/08/2023 (Trễ hạn 22 ngày 3 giờ 47 phút) ĐỖ THỊ DUYÊN, NHẬN KẾT QUẢ 1 CỬA Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
88 000.00.11.H60-230620-0146 13/07/2023 06/09/2023 (Trễ hạn 17 ngày 0 giờ 41 phút) NGUYỄN VIẾT XUÂN Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
89 000.00.11.H60-230620-0116 13/07/2023 06/09/2023 (Trễ hạn 17 ngày 0 giờ 46 phút) NGUYỄN VIẾT XUÂN Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
90 000.00.11.H60-230620-0086 13/07/2023 06/09/2023 (Trễ hạn 17 ngày 0 giờ 47 phút) NGUYỄN VIẾT XUÂN Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
91 000.00.11.H60-230812-0075 13/09/2023 27/09/2023 (Trễ hạn 2 ngày 7 giờ 06 phút) BÙI VĂN TÍNH Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
92 000.00.11.H60-230812-0077 13/09/2023 27/09/2023 (Trễ hạn 2 ngày 7 giờ 01 phút) TRẦN VĂN QUYẾN Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
93 000.00.11.H60-230310-0043 14/03/2023 11/09/2023 (Trễ hạn 14 ngày 0 giờ 39 phút) BÙI VĂN CƯƠNG Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
94 000.00.11.H60-230228-0100 14/03/2023 11/09/2023 (Trễ hạn 14 ngày 0 giờ 29 phút) BÙI VĂN CƯƠNG Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
95 000.00.11.H60-230228-0087 14/03/2023 11/09/2023 (Trễ hạn 14 ngày 0 giờ 26 phút) BÙI DUY THỊNH Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
96 000.00.11.H60-230408-0043 14/04/2023 11/09/2023 (Trễ hạn 14 ngày 3 giờ 54 phút) VŨ VĂN HUẤN Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
97 000.00.11.H60-230614-0040 14/06/2023 12/09/2023 (Trễ hạn 13 ngày 7 giờ 34 phút) TRỊNH HỒNG MINH Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
98 000.00.11.H60-230814-0018 14/08/2023 28/08/2023 (Trễ hạn 24 ngày 6 giờ 06 phút) NGUYỄN THỊ TÁM, NỘP HS BÙI VĂN TUYẾN Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
99 000.00.11.H60-230814-0030 14/08/2023 19/09/2023 (Trễ hạn 8 ngày 4 giờ 50 phút) TRẦN THỊ HẠNH Công chức UBND tỉnh
100 000.00.11.H60-230708-0039 14/08/2023 28/08/2023 (Trễ hạn 24 ngày 4 giờ 44 phút) NGUYỄN XUÂN QUỲNH Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
101 000.00.11.H60-230814-0033 14/08/2023 19/09/2023 (Trễ hạn 8 ngày 4 giờ 44 phút) TRẦN THỊ HẠNH Công chức UBND tỉnh
102 000.00.11.H60-230708-0040 14/08/2023 28/08/2023 (Trễ hạn 24 ngày 4 giờ 34 phút) NGUYỄN XUÂN QUỲNH Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
103 000.00.11.H60-230728-0104 14/08/2023 25/09/2023 (Trễ hạn 4 ngày) VŨ THỊ XUÂN Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
104 000.00.11.H60-230725-0117 14/08/2023 25/09/2023 (Trễ hạn 4 ngày) NGUYỄN VĂN TUẤT Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
105 000.00.11.H60-230712-0073 14/08/2023 28/08/2023 (Trễ hạn 24 ngày) NGUYỄN VĂN NAM Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
106 000.00.11.H60-230710-0030 14/08/2023 28/08/2023 (Trễ hạn 24 ngày) NGUYỄN THỊ HIỀN Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
107 000.00.11.H60-230710-0013 14/08/2023 28/08/2023 (Trễ hạn 24 ngày) NGUYỄN THANH HÒA Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
108 000.00.11.H60-230711-0023 14/08/2023 28/08/2023 (Trễ hạn 24 ngày) HOÀNG THỊ ĐỐI Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
109 000.00.11.H60-230711-0004 14/08/2023 28/08/2023 (Trễ hạn 24 ngày) LÊ THỊ MẬU Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
110 000.00.11.H60-230914-0066 14/09/2023 28/09/2023 (Trễ hạn 1 ngày 4 giờ 38 phút) NGUYỄN THỊ TUYÊN Chi nhánh VPĐK đất đai Thành Phố
111 000.00.11.H60-230914-0067 14/09/2023 28/09/2023 (Trễ hạn 1 ngày 4 giờ 37 phút) NGUYỄN THỊ TUYÊN Chi nhánh VPĐK đất đai Thành Phố
112 000.00.11.H60-230914-0101 14/09/2023 28/09/2023 (Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 16 phút) VI THẾ MẠNH Chi nhánh VPĐK đất đai Thành Phố
113 000.00.11.H60-230914-0104 14/09/2023 28/09/2023 (Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 11 phút) VI THẾ MẠNH Chi nhánh VPĐK đất đai Thành Phố
114 000.00.11.H60-230914-0106 14/09/2023 28/09/2023 (Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 05 phút) VI THẾ MẠNH Chi nhánh VPĐK đất đai Thành Phố
115 000.00.11.H60-230914-0152 14/09/2023 28/09/2023 (Trễ hạn 1 ngày 1 giờ 02 phút) TRIỆU XUÂN NƯƠNG, 1 CỬA Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
116 000.00.11.H60-230215-0027 15/02/2023 21/03/2023 (Trễ hạn 137 ngày 5 giờ 42 phút) NGUYỄN ANH DƯƠNG Công chức UBND tỉnh
117 000.00.11.H60-230215-0046 15/02/2023 29/03/2023 (Trễ hạn 131 ngày) TRỊNH NHƯ QUỲNH Công chức UBND tỉnh
118 000.00.11.H60-230215-0062 15/02/2023 08/06/2023 (Trễ hạn 81 ngày 1 giờ 30 phút) VŨ THỊ MINH THU Phòng Môi trường, Nước, KTTV&BĐKH
119 000.00.11.H60-230512-0021 15/05/2023 29/09/2023 (Trễ hạn 3 giờ 52 phút) PHẠM MINH NGUYỆT Cơ quan TNMT huyện Lâm Bình
120 000.00.11.H60-230512-0041 15/05/2023 29/09/2023 (Trễ hạn 3 giờ 53 phút) PHẠM MINH NGUYỆT Cơ quan TNMT huyện Lâm Bình
121 000.00.11.H60-230512-0036 15/05/2023 29/09/2023 (Trễ hạn 3 giờ 53 phút) PHẠM MINH NGUYỆT Cơ quan TNMT huyện Lâm Bình
122 000.00.11.H60-230515-0034 15/05/2023 19/07/2023 (Trễ hạn 52 ngày 1 giờ 12 phút) TRƯƠNG VĂN HÙNG Công chức UBND tỉnh
123 000.00.11.H60-230512-0028 15/05/2023 29/09/2023 (Trễ hạn 3 giờ 50 phút) PHẠM MINH NGUYỆT Cơ quan TNMT huyện Lâm Bình
124 000.00.11.H60-230615-0037 15/06/2023 29/06/2023 (Trễ hạn 66 ngày 5 giờ 53 phút) NGUYỄN THỊ ĐOÀN Chi nhánh VPĐK đất đai Thành Phố
125 000.00.11.H60-230615-0127 15/06/2023 13/07/2023 (Trễ hạn 56 ngày 0 giờ 56 phút) NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN Công chức UBND tỉnh
126 000.00.11.H60-230628-0056 15/07/2023 23/08/2023 (Trễ hạn 27 ngày) NGUYỄN VĂN NHÂM Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
127 000.00.11.H60-230815-0004 15/08/2023 26/09/2023 (Trễ hạn 3 ngày) ĐINH TIẾN TƠNG Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
128 000.00.11.H60-230815-0005 15/08/2023 26/09/2023 (Trễ hạn 3 ngày) ĐINH TIẾN TƠNG, 1 CỬA Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
129 000.00.11.H60-230815-0006 15/08/2023 26/09/2023 (Trễ hạn 3 ngày) ĐINH TIẾN TƠNG, 1 CỬA Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
130 000.00.11.H60-230815-0008 15/08/2023 26/09/2023 (Trễ hạn 3 ngày) ĐINH TIẾN TƠNG, 1 CỬA Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
131 000.00.11.H60-230708-0022 15/08/2023 26/09/2023 (Trễ hạn 3 ngày) NGUYỄN VĂN TỴ Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
132 000.00.11.H60-230711-0145 15/08/2023 26/09/2023 (Trễ hạn 3 ngày) ĐINH VĂN LOAN Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
133 000.00.11.H60-230708-0060 15/08/2023 26/09/2023 (Trễ hạn 3 ngày) NGUYỄN VĂN KIÊN Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
134 000.00.11.H60-230815-0028 15/08/2023 28/09/2023 (Trễ hạn 1 ngày) LỘC THANH TÙNG Công chức UBND tỉnh
135 000.00.11.H60-230815-0033 15/08/2023 29/08/2023 (Trễ hạn 23 ngày 6 giờ 12 phút) VŨ THỊ HẢI, NỘP HS VŨ ANH DŨNG Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
136 000.00.11.H60-230914-0159 15/09/2023 29/09/2023 (Trễ hạn 6 giờ 14 phút) NGUYỄN XUÂN QUỲNH Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
137 000.00.11.H60-230914-0076 15/09/2023 29/09/2023 (Trễ hạn 6 giờ 07 phút) VŨ XUÂN NÔNG Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
138 000.00.11.H60-230915-0044 15/09/2023 29/09/2023 (Trễ hạn 4 giờ 27 phút) HOÀNG VĂN HỘI Chi nhánh VPĐK đất đai Thành Phố
139 000.00.11.H60-230915-0053 15/09/2023 29/09/2023 (Trễ hạn 3 giờ 17 phút) HOÀNG VĂN KỲ Chi nhánh VPĐK đất đai Thành Phố
140 000.00.11.H60-230915-0048 15/09/2023 29/09/2023 (Trễ hạn 3 giờ 04 phút) LƯƠNG VĂN TIỀU Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
141 000.00.11.H60-230915-0049 15/09/2023 29/09/2023 (Trễ hạn 2 giờ 55 phút) BÙI HUY CƯƠNG Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
142 000.00.11.H60-230308-0045 16/03/2023 08/09/2023 (Trễ hạn 15 ngày 5 giờ 05 phút) ĐINH THỊ HUỆ Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
143 000.00.11.H60-230516-0020 16/05/2023 12/09/2023 (Trễ hạn 13 ngày 4 giờ 30 phút) HOÀNG VĂN DƯỞNG Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
144 000.00.11.H60-230516-0092 16/05/2023 25/07/2023 (Trễ hạn 48 ngày) ĐẶNG MINH HOÀN Công chức UBND tỉnh
145 000.00.11.H60-230616-0004 16/06/2023 14/07/2023 (Trễ hạn 55 ngày 3 giờ 30 phút) NGUYỄN HỒNG TUYÊN Phòng Quản lý Đất đai
146 000.00.11.H60-230616-0093 16/06/2023 25/08/2023 (Trễ hạn 25 ngày) ĐÀO THỊ HỒNG NHUNG Công chức UBND tỉnh
147 000.00.11.H60-230816-0025 16/08/2023 30/08/2023 (Trễ hạn 22 ngày 5 giờ 50 phút) HOÀNG NGỌC VINH, 1 CỬA Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
148 000.00.11.H60-230816-0027 16/08/2023 30/08/2023 (Trễ hạn 22 ngày 5 giờ 39 phút) SÁI QUANG ĐẠO, 1 CỬA Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
149 000.00.11.H60-230816-0031 16/08/2023 27/09/2023 (Trễ hạn 2 ngày) PHẠM THỊ HẰNG, NỘP HS NGUYỄN TRUNG HIẾU Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
150 000.00.11.H60-230816-0034 16/08/2023 27/09/2023 (Trễ hạn 2 ngày) PHẠM THỊ HẰNG, NỘP NGUYỄN TRUNG HIẾU Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
151 000.00.11.H60-230816-0036 16/08/2023 27/09/2023 (Trễ hạn 2 ngày) TRẦN VĂN HIỀN Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
152 000.00.11.H60-230916-0001 16/09/2023 29/09/2023 Đúng hạn ĐÀO THÙY LINH Chi nhánh VPĐK đất đai Thành Phố
153 000.00.11.H60-230916-0007 16/09/2023 29/09/2023 Đúng hạn PHẠM THỊ BÍCH VÂN Chi nhánh VPĐK đất đai Thành Phố
154 000.00.11.H60-230916-0033 16/09/2023 29/09/2023 Đúng hạn NGÔ THỊ THANH Chi nhánh VPĐK đất đai Thành Phố
155 000.00.11.H60-230916-0036 16/09/2023 29/09/2023 Đúng hạn NGUỸEN QUANG TOÀN, 1 CỬA Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
156 000.00.11.H60-230118-0053 17/02/2023 11/09/2023 (Trễ hạn 14 ngày 2 giờ 43 phút) VŨ THỊ HIỀN Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
157 000.00.11.H60-230413-0090 17/04/2023 21/09/2023 (Trễ hạn 6 ngày 1 giờ 06 phút) CHẨU THỊ LẢ Cơ quan TNMT huyện Lâm Bình
158 000.00.11.H60-230717-0018 17/07/2023 28/08/2023 (Trễ hạn 24 ngày) ĐỖ ANH TUẤN Phòng Môi trường, Nước, KTTV&BĐKH
159 000.00.11.H60-230717-0032 17/07/2023 28/08/2023 (Trễ hạn 24 ngày) HOÀNG ĐỨC DŨNG Phòng Môi trường, Nước, KTTV&BĐKH
160 000.00.11.H60-230817-0005 17/08/2023 28/09/2023 (Trễ hạn 1 ngày) DƯƠNG THỊ CÚC, 1 CỬA Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
161 000.00.11.H60-230817-0131 17/08/2023 08/09/2023 (Trễ hạn 15 ngày 7 giờ 40 phút) TRẦN VĂN QUANG Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
162 000.00.11.H60-230518-0067 18/05/2023 15/06/2023 (Trễ hạn 76 ngày 3 giờ 30 phút) PHẠM THỊ HỒNG THỦY Công chức UBND tỉnh
163 000.00.11.H60-230718-0063 18/07/2023 25/08/2023 (Trễ hạn 25 ngày) NÔNG THỊ HIỀN, 1 CỬA Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
164 000.00.11.H60-230718-0064 18/07/2023 08/09/2023 (Trễ hạn 15 ngày) TRỊNH ANH PHÚC Phòng Môi trường, Nước, KTTV&BĐKH
165 000.00.11.H60-230623-0047 18/07/2023 08/09/2023 (Trễ hạn 15 ngày 0 giờ 10 phút) TRẦN VĂN NGỮ Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
166 000.00.11.H60-230419-0075 19/04/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 84 ngày) CAO THỊ CẨM TÚ Công chức UBND tỉnh
167 000.00.11.H60-230519-0021 19/05/2023 16/06/2023 (Trễ hạn 75 ngày 3 giờ 30 phút) NGUYỄN VĂN DƯƠNG Công chức UBND tỉnh
168 000.00.11.H60-230519-0075 19/05/2023 20/07/2023 (Trễ hạn 51 ngày 7 giờ 27 phút) PHẠM TRUNG NGHĨA Công chức UBND tỉnh
169 000.00.11.H60-230619-0012 19/06/2023 03/07/2023 (Trễ hạn 64 ngày 5 giờ 44 phút) NGUYỄN THỊ THỦY, 1 CỬA Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
170 000.00.11.H60-230619-0061 19/06/2023 11/09/2023 (Trễ hạn 14 ngày 3 giờ 25 phút) NGUYỄN ĐỨC THUẬN Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
171 000.00.11.H60-230619-0072 19/06/2023 11/09/2023 (Trễ hạn 14 ngày 2 giờ 45 phút) LA VĂN TÁM Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
172 000.00.11.H60-230619-0082 19/06/2023 17/07/2023 (Trễ hạn 54 ngày 1 giờ 08 phút) TRẦN THỊ THU HÀ Công chức UBND tỉnh
173 000.00.11.H60-230719-0119 19/07/2023 26/07/2023 (Trễ hạn 47 ngày) ĐỖ THỊ LY Chi nhánh VPĐK đất đai Thành Phố
174 000.00.11.H60-230819-0026 19/08/2023 29/09/2023 Đúng hạn ĐỖ MẠNH CƯỜNG, NỘP HS HOÀNG VĂN RẾNH Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
175 000.00.11.H60-230819-0044 19/08/2023 29/09/2023 Đúng hạn NGUYỄN VĂN THÔNG, 1 CỬA Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
176 000.00.11.H60-230819-0050 19/08/2023 05/09/2023 (Trễ hạn 18 ngày) DƯƠNG TIẾN THƯỜNG, NỘP HS NGUYỄN KIỀU NAM Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
177 000.00.11.H60-230620-0078 20/06/2023 12/09/2023 (Trễ hạn 13 ngày 4 giờ 14 phút) HOÀNG THỊ OANH Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
178 000.00.11.H60-230620-0135 20/06/2023 04/07/2023 (Trễ hạn 63 ngày 0 giờ 36 phút) SẦM VĂN NGUYÊN, 1 CỬA Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
179 000.00.11.H60-230620-0137 20/06/2023 12/09/2023 (Trễ hạn 13 ngày 2 giờ 11 phút) ĐINH VĂN THUYÊN Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
180 000.00.11.H60-230720-0017 20/07/2023 29/08/2023 (Trễ hạn 23 ngày) LƯU VĂN THỰC, NỘP HS LƯU NHƯ CẢNH Lãnh đạo UBND huyện Sơn Dương
181 000.00.11.H60-230622-0171 20/07/2023 03/08/2023 (Trễ hạn 41 ngày 5 giờ 43 phút) NGUYỄN THI AN Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
182 000.00.11.H60-230720-0066 20/07/2023 23/08/2023 (Trễ hạn 27 ngày 3 giờ 32 phút) ĐINH THỊ HƯƠNG LAN Công chức UBND tỉnh
183 000.00.11.H60-230221-0087 21/02/2023 21/03/2023 (Trễ hạn 137 ngày 2 giờ 07 phút) NGUYỄN HOÀNG HUY Công chức UBND tỉnh
184 000.00.11.H60-230527-0033 21/06/2023 31/08/2023 (Trễ hạn 21 ngày 2 giờ 13 phút) NGUYỄN QUANG CHUNG Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
185 000.00.11.H60-230527-0021 21/06/2023 31/08/2023 (Trễ hạn 21 ngày 0 giờ 18 phút) HÀ VĂN THỰC Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
186 000.00.11.H60-230721-0048 21/07/2023 06/09/2023 (Trễ hạn 17 ngày 6 giờ 52 phút) PHẠM VĂN CẨN Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
187 000.00.11.H60-230721-0098 21/07/2023 13/09/2023 (Trễ hạn 12 ngày 0 giờ 54 phút) HOÀNG THỊ KIM HƯƠNG Phòng Môi trường, Nước, KTTV&BĐKH
188 000.00.11.H60-230624-0051 21/07/2023 06/09/2023 (Trễ hạn 17 ngày 2 giờ 25 phút) LÝ VĂN CUNG Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
189 000.00.11.H60-230624-0031 21/07/2023 06/09/2023 (Trễ hạn 17 ngày 2 giờ 16 phút) NGUYỄN VĂN CƯỜNG Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
190 000.00.11.H60-230821-0011 21/08/2023 15/09/2023 (Trễ hạn 10 ngày 6 giờ 06 phút) PHẠM VĂN MINH Cơ quan TNMT huyện Na Hang
191 000.00.11.H60-230821-0041 21/08/2023 06/09/2023 (Trễ hạn 17 ngày 5 giờ 05 phút) VIÊN TUẤN VIỆT Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
192 000.00.11.H60-230821-0042 21/08/2023 06/09/2023 (Trễ hạn 17 ngày 5 giờ 01 phút) VIÊN TUẤT VIỆT Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
193 000.00.11.H60-230821-0043 21/08/2023 06/09/2023 (Trễ hạn 17 ngày 4 giờ 58 phút) VIÊN TUẤT VIỆT, 1 CỬA Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
194 000.00.11.H60-230821-0045 21/08/2023 06/09/2023 (Trễ hạn 17 ngày 4 giờ 52 phút) VIÊN TUẤN VIỆT, 1 CỬA Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
195 000.00.11.H60-230821-0047 21/08/2023 06/09/2023 (Trễ hạn 17 ngày 4 giờ 48 phút) VIÊN TUẤT VIỆT Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
196 000.00.11.H60-230821-0048 21/08/2023 06/09/2023 (Trễ hạn 17 ngày 4 giờ 45 phút) VIÊN TUẤN VIỆT, 1 CỬA Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
197 000.00.11.H60-230720-0028 21/08/2023 06/09/2023 (Trễ hạn 17 ngày 3 giờ 30 phút) NGUYỄN THỊ DUYÊN Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
198 000.00.11.H60-230821-0061 21/08/2023 06/09/2023 (Trễ hạn 17 ngày 1 giờ 39 phút) NGUYỄN QUANG HẢI Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
199 000.00.11.H60-230725-0129 21/08/2023 06/09/2023 (Trễ hạn 17 ngày) ĐINH TIẾN KHƯƠNG Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
200 000.00.11.H60-230725-0128 21/08/2023 06/09/2023 (Trễ hạn 17 ngày) BÙI HUY THỎA Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
201 000.00.11.H60-230718-0071 21/08/2023 06/09/2023 (Trễ hạn 17 ngày) NGUYỄN VĂN SỬ Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
202 000.00.11.H60-230715-0033 21/08/2023 06/09/2023 (Trễ hạn 17 ngày) NGUYỄN THỊ CHIẾN Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
203 000.00.11.H60-230715-0034 21/08/2023 06/09/2023 (Trễ hạn 17 ngày) NGUYỄN THỊ CHIẾN Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
204 000.00.11.H60-230715-0027 21/08/2023 06/09/2023 (Trễ hạn 17 ngày) NGUYỄN VĂN BÍCH Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
205 000.00.11.H60-230522-0082 22/05/2023 31/07/2023 (Trễ hạn 44 ngày) LÊ VĂN TRƯỜNG Công chức UBND tỉnh
206 000.00.11.H60-230622-0023 22/06/2023 22/09/2023 (Trễ hạn 5 ngày 1 giờ 57 phút) VŨ VĂN XUÂN Bộ phận TN và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai Yên Sơn - Hàm Yên
207 000.00.11.H60-230622-0025 22/06/2023 22/09/2023 (Trễ hạn 5 ngày 1 giờ 56 phút) VŨ VĂN XUÂN Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
208 000.00.11.H60-230622-0026 22/06/2023 22/09/2023 (Trễ hạn 5 ngày 1 giờ 58 phút) NỊNH VĂN TRƯỜNG Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
209 000.00.11.H60-230703-0070 22/07/2023 04/08/2023 (Trễ hạn 40 ngày) BÙI VĂN AN Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
210 000.00.11.H60-230701-0013 22/07/2023 30/08/2023 (Trễ hạn 22 ngày) VŨ THỊ HOÀI Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
211 000.00.11.H60-230701-0012 22/07/2023 30/08/2023 (Trễ hạn 22 ngày) ĐẶNG NGỌC THANH Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
212 000.00.11.H60-230822-0033 22/08/2023 27/09/2023 (Trễ hạn 2 ngày 5 giờ 48 phút) TRẦN THỊ KIM HOA, NỘP HS TRẦN VĂN ĐỊNH Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
213 000.00.11.H60-230719-0130 22/08/2023 07/09/2023 (Trễ hạn 16 ngày 2 giờ 40 phút) TÔ XUÂN TOÀN Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
214 000.00.11.H60-230721-0001 22/08/2023 07/09/2023 (Trễ hạn 16 ngày 2 giờ 20 phút) PHAN THỊ TRÀ MY Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
215 000.00.11.H60-230721-0003 22/08/2023 07/09/2023 (Trễ hạn 16 ngày 2 giờ 16 phút) TRẦN THỊ ĐÀO Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
216 000.00.11.H60-230721-0002 22/08/2023 07/09/2023 (Trễ hạn 16 ngày 2 giờ 12 phút) TRẦN THỊ ĐÀO Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
217 000.00.11.H60-230726-0131 22/08/2023 11/09/2023 (Trễ hạn 14 ngày 7 giờ 43 phút) LÊ THANH THẢO Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
218 000.00.11.H60-230922-0010 22/09/2023 25/09/2023 (Trễ hạn 4 ngày) DƯƠNG ĐỨC CƯỜNG Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện KV Yên Sơn - Hàm Yên
219 000.00.11.H60-230223-0005 23/02/2023 23/03/2023 (Trễ hạn 135 ngày 3 giờ 30 phút) PHẠM THỊ KIỀU DIỄM Công chức UBND tỉnh
220 000.00.11.H60-230223-0006 23/02/2023 23/03/2023 (Trễ hạn 135 ngày 3 giờ 30 phút) PHẠM THỊ KIỀU DIỄM Công chức UBND tỉnh
221 000.00.11.H60-230530-0124 23/06/2023 28/08/2023 (Trễ hạn 24 ngày 7 giờ 52 phút) NGUYỄN VĂN TÂM Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
222 000.00.11.H60-230823-0082 23/08/2023 28/09/2023 (Trễ hạn 1 ngày 1 giờ 45 phút) NGUYỄN THIỆN Công chức UBND tỉnh
223 000.00.11.H60-230823-0085 23/08/2023 28/09/2023 (Trễ hạn 1 ngày 1 giờ 22 phút) NÔNG TRUNG HIẾU Công chức UBND tỉnh
224 000.00.11.H60-230823-0087 23/08/2023 28/09/2023 (Trễ hạn 1 ngày 1 giờ 14 phút) NÔNG TRUNG HIẾU Công chức UBND tỉnh
225 000.00.11.H60-230420-0090 24/04/2023 22/09/2023 (Trễ hạn 5 ngày 2 giờ 32 phút) VI VĂN THUỘC Cơ quan TNMT huyện Lâm Bình
226 000.00.11.H60-230724-0093 24/07/2023 07/09/2023 (Trễ hạn 16 ngày 3 giờ 23 phút) TẠ THỊ LỤA Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
227 000.00.11.H60-230802-0125 24/08/2023 12/09/2023 (Trễ hạn 13 ngày 6 giờ 34 phút) PHAN THỊ THÀNH Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
228 000.00.11.H60-230808-0081 24/08/2023 11/09/2023 (Trễ hạn 14 ngày 2 giờ 26 phút) NÔNG TUYẾT VUI Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
229 000.00.11.H60-230824-0108 24/08/2023 11/09/2023 (Trễ hạn 14 ngày 1 giờ 24 phút) PHẠM THẾ THẾ, 1 CỬA Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
230 000.00.11.H60-230725-0037 25/07/2023 05/09/2023 (Trễ hạn 18 ngày) VŨ MINH TUẤN, ĐC NỘP Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
231 000.00.11.H60-230725-0043 25/07/2023 05/09/2023 (Trễ hạn 18 ngày) VŨ MINH TUÂN, ĐC NỘP Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
232 000.00.11.H60-230725-0138 25/07/2023 28/08/2023 (Trễ hạn 24 ngày 0 giờ 10 phút) NGUYỄN ĐỨC MINH Công chức UBND tỉnh
233 000.00.11.H60-230823-0127 25/08/2023 12/09/2023 (Trễ hạn 13 ngày 0 giờ 38 phút) ĐỖ KHÁNH TÙNG Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
234 000.00.11.H60-230823-0123 25/08/2023 12/09/2023 (Trễ hạn 13 ngày 0 giờ 34 phút) ĐÀM THU Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
235 000.00.11.H60-230526-0015 26/05/2023 13/07/2023 (Trễ hạn 56 ngày 4 giờ 49 phút) NGUYỄN VĂN HUY Công chức UBND tỉnh
236 000.00.11.H60-230622-0179 26/06/2023 03/08/2023 (Trễ hạn 41 ngày) NGUYỄN DANH HƯNG Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
237 000.00.11.H60-230626-0048 26/06/2023 28/08/2023 (Trễ hạn 24 ngày 5 giờ 33 phút) TRỊNH THỊ LUYỆN Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
238 000.00.11.H60-230626-0051 26/06/2023 28/08/2023 (Trễ hạn 24 ngày 5 giờ 23 phút) TRỊNH THỊ LUYỆN Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
239 000.00.11.H60-230626-0070 26/06/2023 15/08/2023 (Trễ hạn 34 ngày) NGUYỄN VĂN GIANG, NỘP HS NGUYỄN VĂN HIỆP Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
240 000.00.11.H60-230626-0089 26/06/2023 24/07/2023 (Trễ hạn 49 ngày 1 giờ 02 phút) NGUYỄN THỊ THU HÀ Công chức UBND tỉnh
241 000.00.11.H60-230720-0082 26/07/2023 09/08/2023 (Trễ hạn 37 ngày 2 giờ 50 phút) ĐÀO THỊ HẰNG Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
242 000.00.11.H60-230726-0095 26/07/2023 09/08/2023 (Trễ hạn 37 ngày 2 giờ 20 phút) LƯU VĂN TẬP NỘP HS LA HUYÊN CHƯ Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
243 000.00.11.H60-230726-0097 26/07/2023 09/08/2023 (Trễ hạn 37 ngày 2 giờ 13 phút) LƯU VĂN TẬP, NỘP HS LA HUYỀN CHƯ Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
244 000.00.11.H60-230726-0111 26/07/2023 06/09/2023 (Trễ hạn 17 ngày) HOÀNG THỊ MINH KHÁNH, BƯU ĐIỆN CHUYỂN ĐẾN Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
245 000.00.11.H60-230825-0044 26/08/2023 29/09/2023 (Trễ hạn 1 ngày) TẠ ANH TUẤN Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
246 000.00.11.H60-230825-0034 26/08/2023 12/09/2023 (Trễ hạn 13 ngày) ĐÀO VĂN CƯỜNG Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
247 000.00.11.H60-230926-0034 26/09/2023 27/09/2023 (Trễ hạn 2 ngày 5 giờ 11 phút) NGUYỄN VĂN DỤC Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện KV Yên Sơn - Hàm Yên
248 000.00.11.H60-230926-0118 26/09/2023 27/09/2023 (Trễ hạn 2 ngày) HOÀNG THỊ HƯƠNG Chi nhánh VPĐK đất đai KV Chiêm Hóa - Na Hang - Lâm Bình
249 000.00.11.H60-230627-0034 27/06/2023 29/08/2023 (Trễ hạn 23 ngày 6 giờ 58 phút) NGUYỄN THỊ XUÂN Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
250 000.00.11.H60-230727-0029 27/07/2023 10/08/2023 (Trễ hạn 36 ngày 5 giờ 59 phút) ĐỖ SỸ DŨNG, 1 CỬA Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
251 000.00.11.H60-230428-0015 28/04/2023 14/06/2023 (Trễ hạn 77 ngày) VŨ NGỌC HIẾU Công chức UBND tỉnh
252 000.00.11.H60-230628-0006 28/06/2023 12/07/2023 (Trễ hạn 57 ngày 7 giờ 35 phút) NGUYỄN VĂN CHÍNH, 1 CỬA Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
253 000.00.11.H60-230628-0007 28/06/2023 12/07/2023 (Trễ hạn 57 ngày 7 giờ 33 phút) MA VĂN KIỂU, NỘP HS NGUYỄN VĂN CHÍNH Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
254 000.00.11.H60-230628-0036 28/06/2023 07/08/2023 (Trễ hạn 39 ngày) NÔNG NGỌC THIẾT, NỘP HS 1 CỬA Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
255 000.00.11.H60-230728-0082 28/07/2023 31/08/2023 (Trễ hạn 21 ngày 1 giờ 57 phút) HOÀNG ĐỨC DŨNG Phòng Quản lý Đất đai
256 000.00.11.H60-230728-0086 28/07/2023 11/09/2023 (Trễ hạn 14 ngày 4 giờ 18 phút) ĐÀO ĐỨC HUY Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
257 000.00.11.H60-230630-0124 28/07/2023 11/09/2023 (Trễ hạn 14 ngày 2 giờ 38 phút) NGUYỄN QUANG CHUNG Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
258 000.00.11.H60-230629-0202 28/07/2023 11/09/2023 (Trễ hạn 14 ngày 2 giờ 38 phút) LƯƠNG XUÂN HƯNG Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
259 000.00.11.H60-230928-0029 28/09/2023 29/09/2023 Đúng hạn DƯƠNG VĂN KẾT Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
260 000.00.11.H60-230928-0044 28/09/2023 29/09/2023 Đúng hạn THẠCH VĂN NAM Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
261 000.00.11.H60-230928-0050 28/09/2023 29/09/2023 Đúng hạn NÔNG VĂN THƠM Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
262 000.00.11.H60-230928-0116 28/09/2023 29/09/2023 Đúng hạn PHÙNG VĂN QUANG Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
263 000.00.11.H60-230329-0023 29/03/2023 15/05/2023 (Trễ hạn 99 ngày) BÙI ĐỨC CƯỜNG Công chức UBND tỉnh
264 000.00.11.H60-230529-0010 29/05/2023 06/09/2023 (Trễ hạn 17 ngày 0 giờ 26 phút) NGUYỄN QUANG NHUNG Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
265 000.00.11.H60-230529-0086 29/05/2023 20/09/2023 (Trễ hạn 7 ngày 1 giờ 41 phút) NGUYỄN VĂN HÒA (ĐC THƯ) Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
266 000.00.11.H60-230506-0040 29/05/2023 07/09/2023 (Trễ hạn 16 ngày 1 giờ 52 phút) PHAN THỊ TƯỞNG Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
267 000.00.11.H60-230729-0006 29/07/2023 20/09/2023 (Trễ hạn 7 ngày) LƯƠNG THẾ GIANG Lãnh đạo Sở TN và MT
268 000.00.11.H60-230729-0007 29/07/2023 20/09/2023 (Trễ hạn 7 ngày) LƯƠNG THẾ GIANG Lãnh đạo Sở TN và MT
269 000.00.11.H60-230629-0062 29/07/2023 08/09/2023 (Trễ hạn 15 ngày) NGUYỄN VĂN SOẠN Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
270 000.00.11.H60-230628-0066 29/07/2023 08/09/2023 (Trễ hạn 15 ngày) DƯƠNG THỊ CÁT Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
271 000.00.11.H60-230628-0137 29/07/2023 11/08/2023 (Trễ hạn 35 ngày) HÀ THỊ NGUYỆT Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
272 000.00.11.H60-230628-0136 29/07/2023 11/08/2023 (Trễ hạn 35 ngày) HÀ THỊ NGA Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
273 000.00.11.H60-230629-0010 29/07/2023 08/09/2023 (Trễ hạn 15 ngày) NGUYỄN VĂN BẮC Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
274 000.00.11.H60-230629-0014 29/07/2023 08/09/2023 (Trễ hạn 15 ngày) NGUYỄN VĂN BẮC Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
275 000.00.11.H60-230629-0015 29/07/2023 08/09/2023 (Trễ hạn 15 ngày) NGUYỄN VĂN BẮC Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
276 000.00.11.H60-230629-0017 29/07/2023 08/09/2023 (Trễ hạn 15 ngày) NGUYỄN VĂN BẮC Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
277 000.00.11.H60-230629-0034 29/07/2023 08/09/2023 (Trễ hạn 15 ngày) NGUYỄN VĂN BẮC Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
278 000.00.11.H60-230629-0025 29/07/2023 08/09/2023 (Trễ hạn 15 ngày) NGUYỄN VĂN BẮC Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
279 000.00.11.H60-230629-0020 29/07/2023 08/09/2023 (Trễ hạn 15 ngày) NGUYỄN VĂN BẮC Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
280 000.00.11.H60-230629-0033 29/07/2023 08/09/2023 (Trễ hạn 15 ngày) NGUYỄN VĂN BẮC Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
281 000.00.11.H60-230629-0037 29/07/2023 08/09/2023 (Trễ hạn 15 ngày) NGUYỄN VĂN BẮC Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
282 000.00.11.H60-230629-0029 29/07/2023 08/09/2023 (Trễ hạn 15 ngày) NGUYỄN VĂN BẮC Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
283 000.00.11.H60-230629-0023 29/07/2023 08/09/2023 (Trễ hạn 15 ngày) NGUYỄN VĂN BẮC Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
284 000.00.11.H60-230629-0022 29/07/2023 08/09/2023 (Trễ hạn 15 ngày) NGUYỄN VĂN BẮC Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
285 000.00.11.H60-230629-0021 29/07/2023 08/09/2023 (Trễ hạn 15 ngày) NGUYỄN VĂN BẮC Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
286 000.00.11.H60-230629-0204 29/07/2023 08/09/2023 (Trễ hạn 15 ngày) NGUYỄN TIẾN LẬP Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
287 000.00.11.H60-230729-0033 29/07/2023 11/08/2023 (Trễ hạn 35 ngày) NGUYỄN THỊ YÊU, ĐC NỘP Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
288 000.00.11.H60-230530-0052 30/05/2023 08/09/2023 (Trễ hạn 15 ngày 6 giờ 15 phút) PHẠM THỊ LOAN Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
289 000.00.11.H60-230530-0122 30/05/2023 08/08/2023 (Trễ hạn 38 ngày) TRẦN ĐỨC HÙNG Công chức UBND tỉnh
290 000.00.11.H60-230630-0088 30/06/2023 12/09/2023 (Trễ hạn 13 ngày) VŨ MẠNH CƯỜNG Phòng Môi trường, Nước, KTTV&BĐKH
291 000.00.11.H60-230630-0119 30/06/2023 14/07/2023 (Trễ hạn 55 ngày 0 giờ 38 phút) ĐÀO THÚY HOA Chi nhánh VPĐK đất đai Thành Phố
292 000.00.11.H60-230830-0059 30/08/2023 15/09/2023 (Trễ hạn 10 ngày 4 giờ 35 phút) NGUỸEN VĂN HUẤN, 1 CỬA Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
293 000.00.11.H60-230816-0096 30/08/2023 15/09/2023 (Trễ hạn 10 ngày 2 giờ 25 phút) HOÀNG QUANG ĐOÁN Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
294 000.00.11.H60-230704-0034 30/08/2023 15/09/2023 (Trễ hạn 10 ngày 2 giờ 23 phút) HOÀNG QUANG ĐOÁN Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
295 000.00.11.H60-230830-0131 30/08/2023 15/09/2023 (Trễ hạn 10 ngày 0 giờ 37 phút) LƯU VĂN TẬP, 1 CỬA Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
296 000.00.11.H60-230331-0094 31/03/2023 17/05/2023 (Trễ hạn 97 ngày) TRỊNH NHƯ QUỲNH Công chức UBND tỉnh
297 000.00.11.H60-230531-0022 31/05/2023 08/09/2023 (Trễ hạn 15 ngày 0 giờ 15 phút) ĐÀO THỊ GIANG Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
298 000.00.11.H60-230531-0023 31/05/2023 08/09/2023 (Trễ hạn 15 ngày 0 giờ 08 phút) ĐÀO THỊ GIANG Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
299 000.00.11.H60-230531-0088 31/05/2023 29/09/2023 (Trễ hạn 2 giờ 59 phút) PHẠM VĂN THỦY, 1 CỬA CÓ PNKQ Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
300 000.00.11.H60-230509-0097 31/05/2023 11/09/2023 (Trễ hạn 14 ngày 2 giờ 11 phút) HOÀNG VĂN BÀN Cơ quan TNMT huyện Hàm Yên
301 000.00.11.H60-230731-0004 31/07/2023 11/09/2023 (Trễ hạn 14 ngày) PHẠM VĂN MINH, NỘP HS TẠ THỊ BÍCH NGỌC Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
302 000.00.11.H60-230731-0012 31/07/2023 14/08/2023 (Trễ hạn 34 ngày 6 giờ 46 phút) TRỊNH VĂN ĐOÀN, 1 CỬA Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
303 000.00.11.H60-230731-0055 31/07/2023 14/08/2023 (Trễ hạn 34 ngày 4 giờ 21 phút) LÊ VĂN THẢN, NỘP HS LÊ VĂN NHIÊN Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
304 000.00.11.H60-230731-0086 31/07/2023 11/09/2023 (Trễ hạn 14 ngày) VŨ ĐÌNH TUÂN, NỘP HS KIỀU KHÁNH HÒA Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Dương
305 000.00.11.H60-230731-0088 31/07/2023 28/08/2023 (Trễ hạn 24 ngày 2 giờ 05 phút) NGUYỄN HỮU HOÀNG Công chức UBND tỉnh