STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.09.H60-230329-0004 29/03/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 2 ngày 4 giờ 30 phút) NGUYỄN ĐỨC NGHĨA Trung tâm Phục vụ HCC-Sở Nông nghiệp