STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.06.H60-230602-0003 02/06/2023 09/06/2023 Đúng hạn CÔNG TY TNHH VINH THỊNH TUYÊN QUANG Phòng Lao động