STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.04.H60-230503-0001 03/05/2023 17/05/2023 (Trễ hạn 17 ngày) HOÀNG VĂN ANH Công chức UBND tỉnh
2 000.00.04.H60-230413-0002 13/04/2023 06/06/2023 (Trễ hạn 3 ngày 3 giờ 03 phút) VŨ NGỌC HIẾU Công chức UBND tỉnh
3 000.00.04.H60-230215-0013 15/02/2023 04/05/2023 (Trễ hạn 26 ngày 1 giờ 11 phút) NGUYỄN VĂN NHÂM Công chức UBND tỉnh
4 000.00.04.H60-230116-0001 16/01/2023 13/03/2023 (Trễ hạn 63 ngày 6 giờ 22 phút) BÙI THỊ THÚY HẰNG Công chức UBND tỉnh
5 000.00.04.H60-230418-0001 18/04/2023 09/06/2023 (Trễ hạn 3 giờ 24 phút) NGUYỄN THỊ VIỆT Công chức UBND tỉnh
6 000.00.04.H60-230418-0002 18/04/2023 09/06/2023 (Trễ hạn 45 phút) HÀ HUY TÂN Công chức UBND tỉnh