STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.02.H60-230209-0002 09/02/2023 23/05/2023 (Trễ hạn 13 ngày 7 giờ 26 phút) NGUYỄN DUY HOÀNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở GD và ĐT