Mẫu số 01
MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ TTHC
Số hồ sơ: .................. Cán bộ giải quyết hồ sơ: ........................
STT Các chỉ số đánh giá việc giải quyết TTHC Điểm tối đa Điểm đánh giá Ghi chú
1 Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với thời gian cho phép theo quy định của pháp luật 2
1.1 Tổng thời gian ngắn hơn so với quy định: 2 điểm 2
1.2 Tổng thời gian bằng so với quy định: 1 điểm 1
1.3 Tổng thời gian dài hơn so với quy định: 0 điểm 0
2 Thời gian thực hiện của từng cơ quan, đơn vị tham gia giải quyết(kể cả đơn vị phối hợp) so với quy định 2
2.1 Cơ quan đơn vị xử lý ngắn hơn so với hạn quy định: 2 điểm 2
2.2 Cơ quan đơn vị xử lý bằng so với hạn quy định: 1 điểm 1
2.3 Cơ quan đơn vị xử lý dài hơn so với hạn quy định: 0 điểm 0
3 Số lần phải liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính(kể cả liên hệ theo hình thức trực tuyến) 2
3.1 Không phải liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính lần nào để hoàn thiện hồ sơ: 2 điểm 2
3.2 Chỉ phải một lần liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính để hoàn thiện hồ sơ: 1 điểm 1
3.3 Phải hơn 1 lần liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính để hoàn thiện hồ sơ, trừ trường hợp nguyên nhân do lỗi của người nộp hồ sơ: 0 điểm 0
4 Số lượng cơ quan, đơn vị, tổ chức phải liên hệ để hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính(kể cả hình thức trực tuyến) 2
4.1 Không phải liên hệ với cơ quan,đơn vị, tổ chức lần nào để hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính: 2 điểm 2
4.2 Phải liên hệ 01 lần với cơ quan, đơn vị, tổ chức để hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chinh: 1 điểm 1
4.3 Phải liên hệ với hơn 1 cơ quan, đơn vị, tổ chức: 0 điểm 0
5 Công khai thủ tục hành chính 2
5.1 Được công khai chính xác, đầy đủ, kịp thời bằng 2 hình thức sau: hình thức niêm yết(tại Bộ Phận Một cửa, nơi giải quyết TTHC) vầ hình thức điện tử (gồm các phương thức: trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tên dổng thông tin điện tử của tỉnh, tên cổng DVCQG, trên cổng Dịch Vụ Công của tỉnh): 2 điểm 2
5.2 Được công khai chính xác, đầy đủ, kịp thời bằng hình thức niêm yết và thêm 01 phương thức điên tử nêu tại điểm 5.1 mục này: 1 điểm 1
5.3 Không được công khai chính xác, đầy đủ, kịp thời hoặc được công khai chính xác đầy đủ kịp thời bằng 01 hình thức(niêm yết hoặc điện tử) nêu tại điểm 5.1 mục này: 0 điểm 0
6 Thái độ của cán bộ, công chức, viên chức khi hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính 2
6.1 Tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ sóm hơn thời hạn quy định và không có ý kiến phản ánh, kiến nghị về hành vi, thái độ nhũng nhiễu,gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định pháp luật: 2 điểm 2
6.2 Tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ đúng thời hạn quy định và không có ý kiến phản ánh, kiến nghị về hành vi, thái độ nhũng nhiễu,gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định pháp luật: 1 điểm 1
6.3 Có ý kiến phản ánh, kiến nghị hành vi, thái độ nhũng nhiễu, gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định pháp luật(Trường hợp phản ánh, kiến nghị được cơ quan thẩm quyền xác minh, kết luận là không đúng hoặc vu cáo thì hkông được tính vào đánh giá này): 0 điểm 0
Tổng 12