Tìm thấy 53 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
1
Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
Mức độ 4
Sở Khoa học và Công nghệ
Hoạt động khoa học và công nghệ
Mức độ 4
2
Thủ tục đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Mức độ 4
Sở Khoa học và Công nghệ
Hoạt động khoa học và công nghệ
Mức độ 4
3
Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu
Mức độ 4
Sở Khoa học và Công nghệ
Hoạt động khoa học và công nghệ
Mức độ 4
4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Mức độ 4
Sở Khoa học và Công nghệ
Hoạt động khoa học và công nghệ
Mức độ 4
5
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
Mức độ 4
Sở Khoa học và Công nghệ
Hoạt động khoa học và công nghệ
Mức độ 4
6
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)
Mức độ 4
Sở Khoa học và Công nghệ
Hoạt động khoa học và công nghệ
Mức độ 4
7
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)
Mức độ 4
Sở Khoa học và Công nghệ
Hoạt động khoa học và công nghệ
Mức độ 4
8
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ
Mức độ 4
Sở Khoa học và Công nghệ
Hoạt động khoa học và công nghệ
Mức độ 4
9
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
Mức độ 4
Sở Khoa học và Công nghệ
Hoạt động khoa học và công nghệ
Mức độ 4
10
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
Mức độ 4
Sở Khoa học và Công nghệ
Hoạt động khoa học và công nghệ
Mức độ 4
11
Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Mức độ 4
Sở Khoa học và Công nghệ
Hoạt động khoa học và công nghệ
Mức độ 4
12
Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ
Mức độ 4
Sở Khoa học và Công nghệ
Hoạt động khoa học và công nghệ
Mức độ 4
13
Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ
Mức độ 4
Sở Khoa học và Công nghệ
Hoạt động khoa học và công nghệ
Mức độ 4
14
Thủ tục hỗ trợ giá trị hợp đồng tư vấn về sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, tự tổ chức đo lường cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
Mức độ 4
Sở Khoa học và Công nghệ
Hoạt động khoa học và công nghệ
Mức độ 4
15
Thủ tục hỗ trợ giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, tự tổ chức đo lường
Mức độ 4
Sở Khoa học và Công nghệ
Hoạt động khoa học và công nghệ