Cán bộ tiếp công dân có trách nhiệm như thế nào trong việc thông báo cho công dân kết quả xử lý‎ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh?

Nguyễn Quốc Huy — lúc 11:08:48 ngày 20/01/2020

Cán bộ tiếp công dân có trách nhiệm như thế nào trong việc thông báo cho công dân kết quả xử lý‎ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh?

Trả lời

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật tiếp công dân:Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, người tiếp công dân có trách nhiệm trả lời trực tiếp hoặc thông báo bằng văn bản đến người đã đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một trong các nội dung sau đây:- Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được thụ lý để giải quyết;- Việc xem xét khiếu nại, tố cáo để thụ lý cần kéo dài thời gian do cần xác minh thêm theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo;- Từ chối thụ lý đối với khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình hoặc không đủ điều kiện thụ lý;- Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được chuyển đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

Quản trị hệ thống — lúc 11:09:07 ngày 20/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi