Các tiêu chí đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng?

Ma Quốc Huy — lúc 11:07:59 ngày 20/01/2020

Các tiêu chí đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 17 Luật phòng, chống tham nhũng 2018, việc đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện theo các tiêu chí sau đây:a) Số lượng, tính chất và mức độ của vụ việc, vụ án tham nhũng;b) Việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng;c) Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng;d) Việc phát hiện và xử lý tham nhũng;đ) Việc thu hồi tài sản tham nhũng.2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Quản trị hệ thống — lúc 11:08:13 ngày 20/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi