Các quy định về hình thức công khai?

Lương Thị Thu Hằng — lúc 11:07:11 ngày 20/01/2020

Các quy định về hình thức công khai?

Trả lời

Điều 11 Luật phòng, chống tham nhũng 2018 quy định hình thức công khai bao gồm:a) Công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị;b) Niêm yết tại trụ sở của cơ quan, tổ chức, đơn vị;c) Thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan;d) Phát hành ấn phẩm;đ) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng;e) Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử;g) Tổ chức họp báo;h) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.2. Trường hợp luật khác không quy định về hình thức công khai thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện một hoặc một số hình thức công khai quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều này. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức,đơn vị có thể llựa chọn thực hiện thêm hình thức công khai quy định tại điểma và điểm h khoản 1 Điều này.

Quản trị hệ thống — lúc 11:07:27 ngày 20/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi