Các hành vi nào bị nghiêm cấm theo Luật PCTN?

Đàm Việt Cường — lúc 11:05:25 ngày 20/01/2020

Các hành vi nào bị nghiêm cấm theo Luật PCTN?

Trả lời

Điều 8 Luật phòng, chống tham nhũng 2018 quy định các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm:1. Các hành vi tham nhũng quy định tại Điều 2 của Luật này.2. Đe dọa, trả thù, trù dập, tiết lộ thông tin về người phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng.3. Lợi dụng việc phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng để vu khống cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác.4. Bao che hành vi tham nhũng; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc phát hiện, xử lý tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng quy định tại Mục 2 Chương IX của Luật phòng, chống tham nhũng 2018 .

Quản trị hệ thống — lúc 11:05:40 ngày 20/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi