Các cơ quan, tổ chức, đơn vị nào thực hiện việc giám sát công tác phòng, chống tham nhũng?

Lý Thị Chuyền — lúc 11:03:19 ngày 20/01/2020

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị nào thực hiện việc giám sát công tác phòng, chống tham nhũng?

Trả lời

Tại Điều 7 của Luật phòng, chống tham nhũng 2018 quy định các cơ quan thực hiện việc giám sát công tác phòng chống tham nhũng, cụ thể:1. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước.2. Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực do mình phụ trách.3. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc phát hiện và xử lý tham nhũng.4. Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng.5. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương.

Quản trị hệ thống — lúc 11:03:34 ngày 20/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi