Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền giải quyết tố cáo trong trường hợp nào?

Quan Thị Ngọc Ánh — lúc 11:01:41 ngày 20/01/2020

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền giải quyết tố cáo trong trường hợp nào?

Trả lời

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện công vụ của công chức do mình quản lý trực tiếp.(Khoản 1 Điều 13 Luật Tố cáo 2018)

Quản trị hệ thống — lúc 11:01:55 ngày 20/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi