Chủ tịch UBND cấp xã phải trực tiếp tiếp công dân bao nhiêu lần trong 1 tuần

Nguyễn Vân Anh — lúc 11:00:44 ngày 20/01/2020

Chủ tịch UBND cấp xã phải trực tiếp tiếp công dân bao nhiêu lần trong 1 tuần

Trả lời

Tại khoản 2 Điều 15 Luật Tiếp công dân 2013 nêu rõ quyền hạn, trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã, trong đó quy định Chủ tịch UBND xã “Trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở UBND cấp xã ít nhất 01 ngày trong 01 tuần và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định”.

Quản trị hệ thống — lúc 11:01:05 ngày 20/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi