Chủ tịch UBND cấp huyện phải trực tiếp tiếp công dân bao nhiêu lần trong 1 tháng

Hoàng Thị Xoan — lúc 10:57:37 ngày 20/01/2020

Chủ tịch UBND cấp huyện phải trực tiếp tiếp công dân bao nhiêu lần trong 1 tháng

Trả lời

Tại khoản 5 Điều 13 Luật Tiếp công dân nêu rõ quyền hạn, trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện, trong đó quy định Chủ tịch UBND cấp huyện “Trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện ít nhất 02 ngày trong 01 tháng và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định”.

Quản trị hệ thống — lúc 10:57:51 ngày 20/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi