Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quang ngang Bộ giải quyết tố cáo trong trường hợp nào?

Nguyễn Thu Uyên — lúc 10:53:13 ngày 20/01/2020

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quang ngang Bộ giải quyết tố cáo trong trường hợp nào?

Trả lời

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cán bộ, công chức, viên chức khác do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp; giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cơ quan, tổ chức do mình quản lý trực tiếp (Khoản 7 Điều 13 Luật tố cáo 2018).

Quản trị hệ thống — lúc 10:53:39 ngày 20/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi