Bảo vệ bí mật thông tin người tố cáo gồm các biện pháp gì?

Ma Thị Tuyết — lúc 10:47:37 ngày 20/01/2020

Bảo vệ bí mật thông tin người tố cáo gồm các biện pháp gì?

Trả lời

1. Giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin cá nhân khác của người tố cáo trong quá trình khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu do người tố cáo cung cấp; 2. Lược bỏ họ tên, địa chỉ, bút tích, các thông tin cá nhân khác của người tố cáo ra khỏi đơn tố cáo và các tài liệu, chứng cứ kèm theo để quản lý theo chế độ mật khi giao cơ quan, tổ chức, cá nhân xác minh nội dung tố cáo;3. Bố trí thời gian, địa điểm, lựa chọn phương thức làm việc phù hợp để bảo vệ bí mật thông tin cho người tố cáo khi làm việc trực tiếp với người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;4. Áp dụng biện pháp khác theo quy định của pháp luật;5. Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng biện pháp cần thiết để giữ bí mật thông tin của người tố cáo.

Quản trị hệ thống — lúc 10:48:47 ngày 20/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi