Công ty TNHH XYZ tiến hành giải thể công ty. Hội đồng thành viên công ty đã thông qua quyết định giải thể. Vậy thủ tục tiếp theo phải thực hiện đối với quyết định giải thể công ty là gì?

Nông Văn Tiên — lúc 22:14:51 ngày 19/01/2020

Công ty TNHH XYZ tiến hành giải thể công ty. Hội đồng thành viên công ty đã thông qua quyết định giải thể. Vậy thủ tục tiếp theo phải thực hiện đối với quyết định giải thể công ty là gì?

Trả lời

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 202 Luật Doanh nghiệp, trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Quản trị hệ thống — lúc 22:15:02 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi