Có tiện ích về đấu thầu qua mạng trên các thiết bị điện thoại thông minh hay không?

Nguyễn Linh Thủy — lúc 22:13:20 ngày 19/01/2020

Có tiện ích về đấu thầu qua mạng trên các thiết bị điện thoại thông minh hay không?

Trả lời

Có, trên thiết bị điện thoại thông minh, người dùng tải ứng dụng “MSC” để sử dụng tiện ích này.

Quản trị hệ thống — lúc 22:13:34 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi