Có thể sử dụng từ “tập đoàn” để đặt tên doanh nghiệp hay không?

Âu Thị Thu — lúc 22:12:33 ngày 19/01/2020

Có thể sử dụng từ “tập đoàn” để đặt tên doanh nghiệp hay không?

Trả lời

Việc đặt tên doanh nghiệp được quy định tại các Điều 38, 39, 40, 42 Luật Doanh nghiệp và Chương III Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. - Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành không có quy định cấm doanh nghiệp sử dụng từ “tập đoàn” để đặt tên doanh nghiệp.- Theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì Phòng Đăng ký kinh doanh có quyền chấp thuận hoặc từ chối tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và quyết định của Phòng Đăng ký kinh doanh là quyết định cuối cùng.

Quản trị hệ thống — lúc 22:12:46 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi