Có mấy hình thức đầu tư ra nước ngoài?

Đặng Hồng Quyên — lúc 22:09:39 ngày 19/01/2020

Có mấy hình thức đầu tư ra nước ngoài?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 52, Luật Đầu tư 2014, nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo 5 hình thức sau đây:1. Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;2. Thực hiện hợp đồng BCC ở nước ngoài;3. Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý và thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài;4. Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài;5. Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

Quản trị hệ thống — lúc 22:10:14 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi