Công ty tôi phải làm thủ tục gì để được hỗ trợ cho hoạt động tìm kiếm, khai thác thị trường lao động mới?

Nguyễn Thị Phương — lúc 22:07:41 ngày 19/01/2020

Công ty tôi phải làm thủ tục gì để được hỗ trợ cho hoạt động tìm kiếm, khai thác thị trường lao động mới?

Trả lời

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Mục II Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/07/2008 thì doanh nghiệp dịch vụ có văn bản đề nghị hỗ trợ được Cục Quản lý lao động ngoài nước xác nhận là một trong năm doanh nghiệp đầu tiên khai thác và đưa được lao động sang làm việc tại thị trường mới (theo mẫu tại phụ lục số 4) gửi Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước kèm theo các hồ sơ, tài liệu sau:- Quyết định (bản chính) cử cán bộ đi công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;- Bảng kê chi phí tiền vé máy bay và công tác phí cho cán bộ của doanh nghiệp đi khai thác thị trường lao động mới (kèm theo toàn bộ chứng từ chi để đối chiếu).

Quản trị hệ thống — lúc 22:07:58 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi