Công ty tôi có vốn góp của người nước ngoài, công ty tôi có được xin giấy phép xuất khẩu lao động không?

Sầm Văn Nghi — lúc 22:06:44 ngày 19/01/2020

Công ty tôi có vốn góp của người nước ngoài, công ty tôi có được xin giấy phép xuất khẩu lao động không?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 2 của Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 về loại hình doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có 100% vốn điều lệ của tổ chức, các nhân Việt Nam. Do đó, Công ty của ông/ bà không thuộc đối tượng được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Quản trị hệ thống — lúc 22:06:56 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi