Công ty tôi có giấy phép xuất khẩu lao động, điều kiện để chúng tôi được hỗ trợ cho hoạt động củng cố và phát triển thị trường truyền thống là gì?

Lâm Thị Thu Ngân — lúc 22:05:52 ngày 19/01/2020

Công ty tôi có giấy phép xuất khẩu lao động, điều kiện để chúng tôi được hỗ trợ cho hoạt động củng cố và phát triển thị trường truyền thống là gì?

Trả lời

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/07/208 điểm c, khoản1 , Mục II thì điều kiện để doanh nghiệp được hỗ trợ trong hoạt động củng cố và phát triển thị trường truyền thống là doanh nghiệp dịch vụ đưa trên 500 lao động/ năm/ thị trường đối với thị trường có tiền lương cơ bản của người lao động từ 500USD/người/tháng trở lên hoặc 1.000 lao động/năm/thị trường đối với thị trường có tiền lương cơ bản của người lao động dưới 500USD/người/tháng và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh đối với người lao động.

Quản trị hệ thống — lúc 22:06:05 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi