Báo cáo thông tin về công trình xây dựng gửi vào thời điểm nào?

Phạm Tuấn Anh — lúc 21:40:01 ngày 19/01/2020

Báo cáo thông tin về công trình xây dựng gửi vào thời điểm nào?

Trả lời

Báo cáo thông tin về công trình xây dựng ngày sau khi công trình khởi công thi công xây dựng theo đúng các quy định của pháp luật về xây dựng.

Quản trị hệ thống — lúc 21:40:15 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi