Báo cáo thông tin về công trình xây dựng gửi cho ai?

Hoàng Ngọc Vượng — lúc 21:39:13 ngày 19/01/2020

Báo cáo thông tin về công trình xây dựng gửi cho ai?

Trả lời

Căn cứ vào loại và cấp công trình, chủ đầu tư cần gửi Báo cáo thông tin công trình xây dựng cho cơ quan thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP

Quản trị hệ thống — lúc 21:39:28 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi