Báo cáo hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng thể hiện nội dung gì?

Đỗ Vũ Thu Uyên — lúc 21:38:11 ngày 19/01/2020

Báo cáo hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng thể hiện nội dung gì?

Trả lời

Báo hoàn thành công trình, hạng mục công trình quy định tại mẫu số 2, Phụ lục số V ban hành Kèm theo Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Xây dựng

Quản trị hệ thống — lúc 21:38:25 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi