Báo cáo hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng gửi vào lúc nào?

Lý Văn Tùng — lúc 21:37:19 ngày 19/01/2020

Báo cáo hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng gửi vào lúc nào?

Trả lời

Báo cáo hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng gửi sau khi việc thi công xây dựng công trình hoàn thành các giai đoạn, hạng mục hoặc khi hoàn thành toàn bộ công trình để nghiệm thu đưa vào sử dụng

Quản trị hệ thống — lúc 21:37:35 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi