Báo cáo hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng gửi cho cơ quan nào?

Lâm Thị Trường — lúc 21:36:31 ngày 19/01/2020

Báo cáo hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng gửi cho cơ quan nào?

Trả lời

Căn cứ vào loại và cấp công trình, chủ đầu tư cần gửi Báo cáo hoàn thành công trình, hạng mục công trình xây dựng cho cơ quan thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP

Quản trị hệ thống — lúc 21:36:45 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi