Báo cáo Thông tin về công trình xây dựng gồm nội dung gì?

Đoàn Thanh Trúc — lúc 21:35:47 ngày 19/01/2020

Báo cáo Thông tin về công trình xây dựng gồm nội dung gì?

Trả lời

Báo gồm các nội dung cơ bản của công trình gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi khởi công công trình. Nội dung được quy định tại mẫu số 1, Phụ lục số V ban hành Kèm theo Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Xây dựng

Quản trị hệ thống — lúc 21:36:02 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi