Hồ sơ đề nghị thành lập thôn mới, tổ dân phố mới có được nộp tại đâu?

Dương Hữu Quyến — lúc 21:29:54 ngày 19/01/2020

Hồ sơ đề nghị thành lập thôn mới, tổ dân phố mới có được nộp tại đâu?

Trả lời

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Sở Nội vụ hoặc qua đường bưu điện. Hồ sơ phải có xác nhận văn bản đến của cơ quan có thẩm quyền, nếu gửi qua đường bưu điện thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.

Quản trị hệ thống — lúc 21:30:09 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi