Hồ sơ đề nghị thành lập hội có phạm vi hoạt động cả nước gửi cơ quan nào?

Nguyễn Đức Phòng — lúc 21:28:53 ngày 19/01/2020

Hồ sơ đề nghị thành lập hội có phạm vi hoạt động cả nước gửi cơ quan nào?

Trả lời

Gửi Bộ Nội vụ.

Quản trị hệ thống — lúc 22:03:39 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi