Hồ sơ đề nghị công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động cả nước gửi cơ quan nào?

Trần Thị Nhung — lúc 21:26:51 ngày 19/01/2020

Hồ sơ đề nghị công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động cả nước gửi cơ quan nào?

Trả lời

Gửi Bộ Nội vụ.

Quản trị hệ thống — lúc 21:27:06 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi