Hồ sơ đầy đủ, hợp pháp đề nghị đổi tên quỹ được giải quyết trong bao nhiêu ngày?

Lý Thị Nhung — lúc 21:25:40 ngày 19/01/2020

Hồ sơ đầy đủ, hợp pháp đề nghị đổi tên quỹ được giải quyết trong bao nhiêu ngày?

Trả lời

Được giải quyết trong thời hạn 15 ngày.

Quản trị hệ thống — lúc 21:25:54 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi