Hồ sơ đầy đủ, hợp pháp đề nghị công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ được giải quyết trong bao nhiêu ngày?

Tống Thị Nguyệt — lúc 21:23:58 ngày 19/01/2020

Hồ sơ đầy đủ, hợp pháp đề nghị công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ được giải quyết trong bao nhiêu ngày?

Trả lời

Được giải quyết trong thời hạn 15 ngày

Quản trị hệ thống — lúc 21:24:26 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi