Công ty chúng tôi muốn nhập khẩu kinh doanh mặt hàng ô tô con chưa qua sử dụng. Đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết thủ tục đăng kiểm nhập khẩu được quy định tại văn bản nào?

Trần Chấn Nghiệp — lúc 21:21:12 ngày 19/01/2020

Công ty chúng tôi muốn nhập khẩu kinh doanh mặt hàng ô tô con chưa qua sử dụng. Đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết thủ tục đăng kiểm nhập khẩu được quy định tại văn bản nào?

Trả lời

Các ô tô con chưa qua sử dụng nhập khẩu kinh doanh là đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 116/2017/NĐ-CP. Thủ tục đăng kiểm nhập khẩu được quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT ngày 10/01/2018 của Bộ GTVT.

Quản trị hệ thống — lúc 21:21:28 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi