Công trình đường bộ xây dựng trong phạm vi đất dành cho đường bộ có phải đề nghị cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền chấp thuận không?

Âu Thị Linh — lúc 21:17:04 ngày 19/01/2020

Công trình đường bộ xây dựng trong phạm vi đất dành cho đường bộ có phải đề nghị cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền chấp thuận không?

Trả lời

Đối với dự án do Bộ Giao thông vận tải/Tổng cục Đường bộ Việt Nam là cấp quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư thì không phải thực hiện bước chấp thuận xây dựng.Trường hợp dự án mà Bộ Giao thông vận tải/Tổng cục Đường bộ Việt Nam không phải là cấp quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư, trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ thì chủ đầu tư dự án phải gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận quy mô, giải pháp thiết kế đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam để được xem xét chấp thuận.(Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT

Quản trị hệ thống — lúc 21:17:19 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi