Có được đấu nối đường nhánh vào quốc lộ là đường cao tốc không?

Nguyễn Trung Kiên — lúc 21:15:07 ngày 19/01/2020

Có được đấu nối đường nhánh vào quốc lộ là đường cao tốc không?

Trả lời

Việc kết nối giữa đường cao tốc với các hệ thống đường bộ khác thực hiện từ bước lập dự án xây dựng đường cao tốc, phù hợp với quy hoạch và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.Trường hợp quy hoạch phát triển giao thông được cấp có thẩm quyền phê duyệt của ngành, của địa phương có sự thay đổi, việc bổ sung nút giao với đường cao tốc phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định và phải xây dựng nút giao khác mức liên thông. Kinh phí xây dựng nút giao khác mức liên thông và các kinh phí khác có liên quan do chủ đầu tư của tuyến kết nối chịu trách nhiệm.

Quản trị hệ thống — lúc 21:15:39 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi