Báo cáo địa chất đã được phê duyệt khi giao nộp còn phải kiểm tra những nội dung gì?

Nguyễn Tiến Tuyên — lúc 20:53:21 ngày 19/01/2020

Báo cáo địa chất đã được phê duyệt khi giao nộp còn phải kiểm tra những nội dung gì?

Trả lời

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 5, Thông tư số 12/2013/TT-BTNMT ngày 05 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nội dung kiểm tra bao gồm: Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của các dữ liệu giao nộp theo kết quả đã được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu, phê duyệt, công bố hoặc công nhận, thông qua; Kiểm tra tính thống nhất của dữ liệu ở dạng tài liệu in trên giấy và dữ liệu ở dạng điện tử; kiểm tra về hình thức, quy cách các loại dữ liệu giao nôp.

Quản trị hệ thống — lúc 20:53:39 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi