Báo cáo địa chất phải giao nộp mấy bộ?

Phan Thị Tiệp — lúc 20:51:48 ngày 19/01/2020

Báo cáo địa chất phải giao nộp mấy bộ?

Trả lời

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 4, Thông tư số 12/2013/TT-BTNMT ngày 05 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, số lượng báo cáo địa chất giao nộp gồm 02 bộ tài liệu in trên giấy và 01 bộ ở dạng tài liệu lưu trữ điện tử.

Quản trị hệ thống — lúc 20:52:06 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi