Báo cáo giao nộp là bản photo có được không?

Nguyễn Thị Tâm Tâm — lúc 20:50:32 ngày 19/01/2020

Báo cáo giao nộp là bản photo có được không?

Trả lời

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 6, Thông tư số 12/2013/TT-BTNMT ngày 05 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Các tài liệu in trên giấy giao nộp phải là bản chính, bản gốc.

Quản trị hệ thống — lúc 20:50:49 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi