công lập, tư thục và các đơn vị sự nghiệp

Lâm Thị Quỳnh Như — lúc 20:47:01 ngày 19/01/2020

công lập, tư thục và các đơn vị sự nghiệp

Trả lời

Theo quy định tại Điều 3, Điều 4 và điểm c khoản 5 Điều 7 của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP thì mục đích phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước gồm khai thác nước dùng cho sản xuất thủy điện; kinh doanh, dịch vụ; sản xuất phi nông nghiệp; Khai thác nước dưới đất (trừ nước lợ, nước mặn) để nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, tưới cà phê, cao su, điều, chè, hồ tiêu và cây công nghiệp dài ngày khác với quy mô từ 20m3/ngày đêm trở lên. Như vậy:1. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh nước sạch cấp cho nhiều mục đích khác nhau, thì phần sản lượng nước khai thác để cấp phục vụ sinh hoạt cho nhân dân, bệnh viện , trường học….không phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.2. Đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt, khám chữa bệnh của các bệnh viện, trường học và các đơn vị sự nghiệp không thuộc trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 3. Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sử dụng nước phục vụ sinh hoạt trong phạm vi cơ sở đó thì toan bộ lượng nước sử dụng được tính cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của cơ sở đó (điểm c Khoản 5 Điều 7 của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP). Theo đó, nhà hàng, khách sạn và các cơ sở sản xuất kinh doanh khai thác, sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt trong phạm vi nhà hàng, khách sạn, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Quản trị hệ thống — lúc 20:47:41 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi