Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có thời hạn bao nhiêu năm và có giá trị như thế nào ?

Chu Thị Ngọc — lúc 20:42:45 ngày 19/01/2020

Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có thời hạn bao nhiêu năm và có giá trị như thế nào ?

Trả lời

Khoản 2 Điều 25 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định chứng chỉ hành nghề được cấp một lần và có giá trị trong phạm vi cả nước, không qui định thời hạn

Quản trị hệ thống — lúc 20:43:02 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi