Chúng tôi là công ty được thành lập tại Việt Nam muốn sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế và bán tại thị trường Việt Nam thì phải thực hiện những thủ tục gì?

Vũ Hoài Nam — lúc 20:41:46 ngày 19/01/2020

Chúng tôi là công ty được thành lập tại Việt Nam muốn sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế và bán tại thị trường Việt Nam thì phải thực hiện những thủ tục gì?

Trả lời

Những thủ tục đơn vị muốn tìm hiểu được quy định tại Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế (đã được Bộ trưởng Bộ Y tế công bố tại Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BYT ngày 05/4/2019). Theo các văn bản nêu trên, trước hết công ty phải thực hiện các thủ tục sau:Thực hiện thủ tục công bố đủ điều kiện sản xuất hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế tại Sở Y tế nơi công ty đặt nhà máy sản xuất. Thủ tục, trình tự quy định tại Chương II Nghị định công bố tại Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BYT. Sau khi có phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất do Sở Y tế cấp, công ty có thể nộp hồ sơ đăng ký lưu hành chế phẩm. Trình tự, thủ tục đăng ký lưu hành được quy định tại Chương IV Nghị định công bố tại Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BYT.

Quản trị hệ thống — lúc 20:42:02 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi